Allmänna villkor för användning av webbplatsen Mr Jet.se

 

Senast reviderad den 22/12/2020

AVTAL MELLAN KUND OCH EXPEDIA,INC.

Webbsidan MrJet.se och MrJets mobilapplikation (tillsammas ”Webbsidan”) tillhandahålls av Expedia, Inc., ett amerikanskt aktiebolag med adress 1111 Expedia Group Way West, Seattle, WA 98119, USA. Genom att använda Webbplatsen samtycker du till dessa Användarvillkor. Om du inte samtycker till dessa Användarvillkor har du inte rätt att använda Webbplatsen.

Expedia har rätt att när som helst ändra dessa Användarvillkor. Din fortsatta användning av Webbsidan är beroende av ditt samtycke till de uppdaterade Användarvillkoren.

ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

För att du ska få använda Webbplatsen garanterar du att: (i) du är minst 18 år gammal, (ii) du har rätt att ingå avtal med bindande verkan, (iii) du använder Webbplatsen i enlighet med dessa Användarvillkor, (iv) du använder Webbplatsen enbart för att göra legitima bokningar för dig själv och/eller för sådan annan person som du är lagligen behörig att företräda, (v) du informerar sådan annan person om de villkor (inklusive alla relevanta Leverantörsvillkor) som gäller för den bokning du gjort å deras vägnar, (vi) information som du lämnar på den här Webbplatsen är sann, korrekt, aktuell och fullständig, (vii) om du har ett MrJet.se konto garanterar du att du hanterar din kontoinformation på ett säkert sätt och att du åtar dig fullt ansvar för all användning, både din egen och andras, av ditt konto. Vi förbehåller oss rätten att efter eget godtycke neka vem som helst tillgång till denna Webbplats och de tjänster vi tillhandahåller. Detta gäller vid varje tidpunkt och oavsett orsak, vilket inkluderar men är inte begränsat till överträdelser av dessa Användarvillkor.

FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

Innehållet på denna Webbplats (vilket inkluderar men är inte begränsat till, pris och tillgång av resetjänster), liksom den infrastruktur som används för att tillhandahålla innehåll och information, tillhör oss eller våra Leverantörer. Med undantag för din rätt att göra begränsade kopior av din resplan (och liknande dokument) i syfte att använda vid resa eller tjänster som bokats genom den här Webbplatsen, åtar du dig att inte ändra, kopiera, distribuera, sända, visa, uppföra, återge, publicera, licensera, bearbeta, överlåta, sälja, eller vidaresälja någon information, mjukvara, produkt eller tjänst som du fått tillgång till från eller genom den här Webbplatsen. Dessutom åtar du dig att inte:

 

 1. använda den här Webbplatsen i något kommersiellt syfte,
 2. utföra spekulativa, falska eller bedrägliga bokningar, eller bokningar i syfte att föregripa efterfrågan,
 3. bereda dig tillgång till, övervaka eller kopiera innehåll eller information på den här Webbplatsen genom att använda dig av automatiserade metoder såsom robotar, spiders, scrapers eller någon annan form av automatiserad eller manuell metod i något syfte utan vårt uttryckliga skriftliga godkännande,
 4. överträda begränsningar i Webbplatsens ”robot exclusion headers” eller undvika eller kringgå andra åtgärder som syftar till att förhindra eller begränsa åtkomsten till denna Webbplats,
 5. vidta någon åtgärd som medför, eller kan komma att medföra, vad vi bedömer vara en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på vår infrastruktur,
 6. djuplänka till någon del av denna Webbplats (vilket inkluderar, men är inte begränsat till bokningsprocessen av någon resetjänst), oavsett syfte, utan vårt uttryckliga skriftliga godkännande,
 7. "fiffla", "spegla" eller på något annat sätt inkorporera en del av Webbplatsen i någon annan webbplats utan att vi först skriftligen godkänt detta.

 

Om din bokning eller ditt konto visar tecken på bedrägeri, missbruk eller annan misstänkt otillåten användning, äger Expedia rätt att avboka alla bokningar, och stänga alla MrJet.se konton, som kan kopplas till ditt namn, din e-postadress eller ditt e-postkonto. Om du har ägnat dig åt bedrägligt eller svekfullt beteende förbehåller sig Expedia rätten att vidta alla nödvändiga rättsliga åtgärder och du kan komma att bli ersättningsskyldig för Expedias ekonomiska förlust, inklusive rättegångskostnader och skadestånd. För att bestrida en avbokning, frysning eller avstängning av ett konto, vänligen kontakta Kundtjänst på 0775 757 430.

INTEGRITETSPOLICY

Expedia, Inc. värnar om ditt privatliv. Vänligen klicka på länken för att ta del av vår nuvarande MrJet.se Integritetspolicy, som också gäller för din användning av den här Webbplatsen: http://www.mrjet.se/privacy

RECENSIONER, KOMMENTARER, FOTON OCH ANNAT TILLGÄNGLIGGJORT INNEHÅLL

Vi uppskattar att höra ifrån dig. Kom dock ihåg att om du tillgängliggör innehåll och material på den här Webbplatsen, vare sig det är genom e-post, inlägg på Webbplatsen eller på något annat sätt, inklusive hotellrecensioner, andra recensioner, frågor, kommentarer, förslag, idéer och liknande som tillgängliggörs i någon form av innehåll (gemensamt Innehåll), upplåter du åt Expedia, Inc., dess dotterbolag och andra närstående bolag (gemensamt Expediabolagen), och därtill knutna bolag under gemensamt varumärke, och/eller våra länkade samarbetspartners genom vilka vi erbjuder våra tjänster (gemensamt Associerade bolag), en icke-exklusiv, royaltyfri, evig, överlåtbar, oåterkallelig, och fullt upplåtbar rätt att:

 • använda, återge, ändra, anpassa, översätta, distribuera, publicera, bearbeta och offentligt visa och uppföra sådant Innehåll, i hela världen, i alla former av medier, nu kända och i framtiden utvecklade, och att 
 • använda det namn du uppgivit i samband med framställandet av sådant Innehåll.

Du bekräftar att Expediabolagen och/eller till Expedia närstående bolag har rätt att efter eget godtycke hänföra dig till dina kommentarer eller recensioner (till exempel genom att ange ditt namn och hemstad i samband med en recension du skickar in) och att sådant tillgängliggörande kan komma att delas med leverantörsparter. Du ger därutöver Expediabolagen rätt att vidta rättsliga åtgärder mot varje person (fysisk eller juridisk) som kränker din, eller Expediabolagens, rätt till det Innehåll du tillgängliggör. Du bekräftar och godtar att det Innehåll du tillgängliggör inte är konfidentiellt eller begränsat av äganderätt. I den utsträckning det är möjligt och tillåtet enligt svensk rätt efterger du den ideella rätten (inklusive rätten att bli namngiven och respekträtten) till det Innehåll du tillgängliggör och samtycker till att du inte har något att invända mot att Expediabolagen, bolag närstående till Expedia eller någon av våra partners eller licenstagare, publicerar, använder, ändrar, raderar eller utnyttjar det Innehåll du har tillgängliggjort. 

Vi avsäger oss allt ansvar för det Innehåll du tillgängliggör. Vi har ingen skyldighet att publicera dina kommentarer utan vi förbehåller oss en absolut rätt att efter eget godtycke avgöra vilka kommentarer som publiceras på Webbplatsen. Om du inte godtar dessa Användarvillkor bör du inte tillgängliggöra något Innehåll på den här Webbplatsen.

Från tid till annan ger vi incitament (såsom rabattkuponger på hotell/deltagande i pristävlingar etc.) till kunder som lämnar en hotellrecension. Eftersom det är viktigt för oss att hotellrecensioner är opartiska och ärliga, kommer vi att ge dessa incitament oavsett om hotellrecensionen är positiv eller negativ.

Du är fullt ut ansvarig för det Innehåll du tillgängliggör, vilket särskilt inkluderar (men är inte begränsat till) recensioner du offentliggör på Webbplatsen. Du förbjuds att offentliggöra eller skicka material eller innehåll till eller från den här Webbplatsen som är (i) olagligt, hotfullt, ärekränkande, nedsättande, obscent, pornografiskt eller på annat sätt hotar någons rätt till personlig integritet eller skydd för privatliv, eller på annat sätt bryter mot någon lag, (ii) är kommersiellt (inklusive, men inte begränsat till, att be om pengar, annonsering eller marknadsföring av varor eller tjänster eller som (iii) inkräktar på, försummar eller kränker någons upphovsrätt, varumärkesrätt, patent eller annan form av rättighet som tredje man har. Du är ensamt ansvarig för skadestånd som uppkommer som en följd av överträdelser av dessa restriktioner, eller annan skada som uppstår som en följd av att du tillgängliggör Innehåll på den här Webbplatsen. Du bekräftar att Expedia, Inc. får utöva sina rättigheter (till exempel genom att använda, publicera eller radera) allt material som du tillgängliggör, utan att meddela dig. Om du skickar in flera recensioner av samma hotell/reseprodukt kommer bara den senaste recensionen att användas.

För allt Innehåll som tillgängliggörs gäller våra Community Guidelines. För foton som tillgängliggörs gäller även nedan angivna riktlinjer för tillgängliggörande av foton.  

Foton du tillgängliggör måste vara;

 • Ämnesrelevanta— Alla foton måste vara relevanta för boende, restaurang, anläggning eller generella reseupplevelser. 
 • Samhälls-/familjevänliga—
  • Tillgängliggör inte foton eller annat material som är olagligt, obscent, pornografiskt, vanhedrande, vulgärt, stötande eller kränkande. 
  • Tillgängliggör inte foton eller annat material som inkräktar på annan person eller annan organisations privatliv eller kränker den personliga integriteten.
  • Tillgängliggör inte foton eller information om barn eller annan tredje man utan deras samtycke (eller samtycke från förälder för barn under 18 år). 
  • Barn under 18 år får inte tillgängliggöra foton eller annat material. 
 • Original— Du får enbart tillgängliggöra dina egna foton. Tillgängliggör inte foton från någon annan källa (privat eller kommersiell). Tillgängliggör inte foton som gör intrång i tredje mans upphovsrätt, varumärke eller annan äganderätt. 
 • Icke kommersiella—  Tillgängliggör inte foton som innehåller loggor, märkning, reklammaterial eller annat material som är avsett för kommersiella syften. 
 • Icke skadliga filer— Tillgängliggör inte foton som innehåller virus eller annan skadlig kod som är avsedd att skada, eller som orsakar skada, på Expedias datorer och system eller orsakar skada för andra som använder dessa datorer och system. 

Expedia har ingen anknytning till och har inte godkänt några foton som tillgängliggörs av användare på Expedias webbsidor. 

Angående påstående från tredje man om att innehållet på Webbplatsen, inklusive tillgängliggjort Innehåll, inkräktar på dennes upphovsrätt se avsnitt Meddelande om intrång. 

Google® Translate är tillgängligt som ett verktyg för att låta dig översätta sådant innehåll som användargenererade hotellrecensioner. Google ® Translate använder en automatiserad process för att översätta text vilket kan resultera i felaktigheter. Du använder Google® Translate helt på egen risk. Expedia, Inc.. lämnar inga utfästelser, löften, försäkringar eller garantier vad gäller korrektheten eller fullständigheten i Google® Translates översättningar.

 

ANSVARSFRISKRIVNING

Flygbolag, boenden och andra leverantörer som erbjuder resor eller andra tjänster för Expedia-företag är oberoende entreprenörer och inte ombud för eller anställda hos Expedia-företag eller partners. Expedia Inc:s ansvarsskyldighet avseende dessa regler, villkor och meddelanden som finns på webbsidan anges i artikel 8 av Allmänna regler och villkor för bokning https://www.mrjet.se/lp/generalbookingconditions, som införlivas genom referens i dessa regler, villkor och meddelanden på webbsidan.

SKADESLÖSHET

Du samtycker till att försvara och ersätta Expediabolagen och de Associerade bolagen, och/eller deras respektive Leverantörer och vem som helst av deras tjänstemän, chefer, anställda och agenter från och mot alla fordringar, grund för talan, krav, återvinningar, förluster, skadeståndskrav, böter, straff eller andra kostnader eller utgifter av något slag eller beskaffenhet, inklusive men inte begränsat till skäliga ombudsarvoden, från tredje part till följd av:

 

 1. din överträdelse mot dessa Användarvillkor, bestämmelser, meddelanden eller dokument som hänvisas till häri
 2. ditt brott mot någon lag eller rättigheter för tredje part; eller
 3. din användning av Webbplatsen.

 

OLAGLIG ELLER FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

Som ett villkor för din användning av denna Webbplats, garanterar du Expedia, Inc. att du inte kommer att använda denna Webbplats för något ändamål som är olagligt eller förbjudet enligt dessa Användarvillkor, bestämmelser och meddelanden.

LÄNKAR TILL TREDJEPARTSTJÄNSTER

Denna Webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av andra parter än Expedia, Inc. Sådana länkar tillhandahålls endast för din information. Expedia, Inc. kontrollerar inte sådana webbplatser och ansvarar inte för deras innehåll eller din användning av dem. Expedia, Inc.s införande av hyperlänkar till sådana webbplatser innebär inte något godkännande av materialet på sådana webbplatser eller att något samröre finns med förmedlarna av sådana webbplatser. När du söker efter flygresor på den här Webbplatsen kan du för vissa flygresor bli omdirigerad till det relevanta flygbolagets webbplats för att kunna slutföra din bokning. All din användning av flygbolagets webbplats styrs av användarvillkoren och integritetspolicyn som gäller på sådan webbplats. Eventuell information som du tillhandahåller på sådan webbplats tillhandahåller du till den relevanta operatören av sådan webbplats och inte till Expedia.

PROGRAMVARA TILLGÄNGLIG PÅ WEBBPLATSEN

All programvara som finns tillgänglig för nedladdning från denna webbplats ("Programvara") eller via din mobila applikationsbutik, däribland MrJet.se mobilapplikation ("Mobilapplikationen") är upphovsrättsskyddad och innehasav Expediabolagen och/eller våra respektive Leverantörer. Din användning av sådan programvara styrs, om tillämpligt, av villkoren i licensavtalet för slutanvändare, som medföljer, eller ingår i, Programvaran ("Licensavtal"). Du får inte installera eller använda Programvara som åtföljs av eller inkluderar ett Licensavtal såvida du inte först accepterar villkoren i Licensavtalet. För all Programvara tillgänglig för nedladdning på denna Webbplats som inte åtföljs av ett licensavtal, beviljar vi dig, användaren, härmed en begränsad, personlig, icke-exklusiv, icke-överlåtbar licens att ladda ner, installera och använda Programvaran och/eller Mobilapplikationen för visning och annan användning av denna Webbplats och/eller få tillgång till innehåll och information som finns tillgängligt i Mobilapplikationen (vilket inkluderar men är inte begränsat till pris och utbud av resetjänster) i enlighet med dessa Användarvillkor och inte för något annat ändamål.

Observera att all Programvara, vilket inkluderar (men är inte begränsat till), alla HTML-koder och Active X-kontroller som finns på denna Webbplats ägs av Expediabolagen, de Associerade bolagen och/eller våra respektive Leverantörer och skyddas av upphovsrättslagar och internationella avtal. Mångfaldigande eller distribution av Programvaran är uttryckligen förbjuden och kan resultera i allvarliga civilrättsliga och straffrättsliga påföljder. Överträdare kommer att åtalas i största möjliga utsträckning.

UTAN ATT BEGRÄNSA DET FÖREGÅENDE, ÄR KOPIERING ELLER MÅNGFALDIGANDE AV PROGRAMVARAN TILL ANNAN SERVER ELLER PLATS FÖR YTTERLIGARE MÅNGFALDIGANDE ELLER DISTRIBUTION UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDET. PROGRAMVARAN ÄR, OM ALLS, GARANTERAD, ENDAST ENLIGT VILLKOREN I LICENSAVTALET.

Din mobila enhet måste vara ansluten till internet för att Mobilapplikationen ska fungera korrekt. Du ansvarar för att vidta alla åtgärder som krävs för att enheten ska ha internetanslutning och ansvarar för de kostnader din operatör kan debitera dig för Mobilapplikationens sändning och mottagande av data (vilket inkluderar men är inte begränsat till avgifter för dataroaming).

Som vidare beskrivs i vår Integritetspolicy, överför Mobilapplikationen automatiskt en liten mängd data som en del av sin normala funktion, inklusive hur du använder Mobilapplikationen, vilket innehåll du har tillgång till, och tekniska fel eller problem som applikationen kan stöta på när den används. Genom att använda Mobilapplikationen, bekräftar, godkänner och samtycker du till automatisk insamling av denna information. Du accepterar att Programvaran och all medföljande dokumentation och/eller teknisk information omfattas av tillämpliga exportlagar och bestämmelser i USA. Du samtycker till att inte exportera eller återexportera programvaran, direkt eller indirekt, till något land som är föremål för USA:s exportrestriktioner.

VALUTAOMVANDLARE

Om en valutaomvandlare finns på Webbplatsen, gäller följande villkor: Växlingskurser är baserade på olika allmänt tillgängliga källor och bör endast användas som riktlinjer. Kurserna verifieras inte som korrekta och den faktiska växelkursen kan variera. Valutaquotes uppdateras inte dagligen. Du kan kontrollera vilket datum som valutan senast uppdaterades på i valutaomvandlarfunktionen. Den information som tillhandahålls via funktionen antas vara korrekt, men Expediabolagen och de Associerade bolagen och/eller våra respektive Leverantörer garanterar eller säkerställer inte sådan noggrannhet. När du använder den här informationen för ekonomiska ändamål, råder vi dig att konsultera en kvalificerad fackman för att kontrollera växlingskursernas riktighet. Vi tillåter inte att information från valutaomvandlaren används för något annat ändamål än din personliga användning och du är uttryckligen förbjuden till återförsäljning, omfördelning, och att använda informationen för kommersiella ändamål.

BANK OCH KREDITKORTSAVGIFTER

Vissa banker och kreditkort påför avgifter för internationella transaktioner. Om du utför en bokning utanför Sverige med ett svenskt kreditkort, kan din bank konvertera betalningsbeloppet till din lokala valuta och debitera dig en konverteringsavgift. Detta innebär att det belopp som anges på ditt kreditkort eller bankkorts kontoutdrag kan vara i din lokala valuta och därför vara ett annat belopp än det belopp som angavs på sidan för faktureringsöversikt när du utförde din bokning på denna Webbplats. Utöver detta, kan en avgift för utlandstransaktionen tas ut om den bank som utfärdat ditt kreditkort är belägen utanför Sverige. Att boka internationella resor kan anses vara en internationell transaktion av banken eller kortföretaget, då Expedia, Inc. kan överföra din betalning till en internationell reseleverantör. Valutakurser och avgifter för utlandstransaktion bestäms av din bank samma dag som de behandlar transaktionen. Om du har några frågor om dessa avgifter eller om växelkursen som tillämpas på din bokning, kontakta din bank.

COPYRIGHT OCH INFORMATION OM VARUMÄRKEN

Allt innehåll på denna webbplats är © 2020 Expedia, Inc. Alla rättigheter är förenade med ensamrätt. MrJet och MrJet.se logotypen är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Expedia, Inc. Andra logotyper och produkter och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Expedia Inc. är inte ansvarigt för innehållet på webbplatser som tillhandahålls av andra parter än Expedia, Inc.

Om du är medveten om något intrång gällande vårt varumärke, kontakta oss gärna genom att maila oss på hotline@expedia.com. Vi behandlar endast meddelanden om varumärkesintrång på denna e-postadress.

MEDDELANDE OM UPPHOVSRÄTTSINTRÅNG

Expedia respekterar andras upphovsrätt. Om du har skälig anledning att misstänka att material som finns hos oss gör intrång i din upphovsrätt, kan du (eller ditt ombud) skicka ett skriftligt meddelande som innehåller följande information. Observera att vi inte kommer att behandla ditt klagomål om det inte är korrekt ifyllt eller om klagomålet är ofullständigt:

 

 1. En tydlig identifiering av det upphovsrättsskyddade materialet som du påstår har kränkts.<\li>
 2. En tydlig identifiering av det material som du anser gör intrång i det upphovsrättsskyddade verket, samt information som ger oss möjlighet att hitta materialet på webbplatsen, till exempel en länk till det inkräktande materialet.
 3. Dina kontaktuppgifter så att vi kan svara på ditt klagomål, helst med en e-postadress och telefonnummer.
 4. Ett uttalande om att du har skälig anledning att misstänka att det material som påstås innebära upphovsrättsintrång inte är godkänt av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen.
 5. Ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt och att den klagande parten har behörighet att agera på uppdrag av ägaren av en ensamrätt som påstås ha kränkts.
 6. Meddelandet skall vara undertecknat av den person som bemyndigats att agera på vägnar av ägaren av en ensamrätt som påstås ha kränkts.

 

Meddelanden avseende denna Webbplats ska skickas till oss via e-post exp-copyright@expedia.com för den snabbaste hanteringen.

Vi kommer att se över och ta upp alla meddelanden som uppfyller kraven ovan. Om vi tar bort eller inaktiverar tillgång till följd av ett sådant meddelande, kommer vi meddela ägaren eller administratören av den drabbade Webbplatsen eller det drabbade innehållet, så att han eller hon kan bestrida anmälan.

För ytterligare frågor om den här processen, vänligen maila oss på: exp-copyright@expedia.com

UPPSÄGNING AV KONTO

Expedia har antagit en policy för att under lämpliga förhållanden och efter Expedias egen bedömning stänga av abonnenter eller kontohavare som bedöms göra upprepade intrång. Expedia kan också efter egen bedömning begränsa tillgången till Webbplatsen och/eller avsluta kontona för de användare som bryter mot immateriella rättigheter tillhörande andra, oavsett om det finns någon upprepad överträdelse. Om du misstänker att en användare har gjort upprepade intrång, lämna gärna ett meddelande med tillräcklig information till oss, så att vi kan kontrollera att användaren har gjort upprepade intrång.

BESTRIDANDE AV MEDDELANDE OM INTRÅNG

Expedia tolererar inte falska påståenden om upphovsrättsintrång. Om du tror att Innehåll du tillgängliggjort på vår Webbplats felaktigt tagits bort på grund av ett falskt påstående om upphovsrättsintrång, kan du bestrida detta. När vi har tagit emot ett korrekt ifylld bestridande kommer vi att framföra den till den part som framfört påstående om upphovsrättsintrång.

Ditt bestridande måste lämnas till oss skriftligen via fax eller vanlig post och beskriva de punkter som anges nedan.

För att vi ska kunna hantera ditt bestridande, skicka din anmälan i följande format:

 

 1. Identifiera det specifika Innehåll som felaktigt togs bort eller inaktiverades. Ange var innehållet visades på Webbplatsen. Ange gärna URL-adressen om det är möjligt.
 2. Ange ditt namn, postadress, telefonnummer, e-postadress och ett uttalande om att du samtycker till jurisdiktionen av behörig domstol (enligt nedan) samt att du kommer acceptera delgivning av handlingar från den part som anmälde ditt innehåll, eller dess ombud.
 3. Inkludera följande uttalande: "Jag bekräftar att jag har goda skäl att tro att det innehåll som anges ovan har tagits bort eller inaktiverats på grund av ett misstag eller felaktig identifiering."
 4. Signera ditt bestridande.
 5. Skicka ditt bestridande till följande adress:

 

Expedia, Inc.
Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
1111 Expedia Group Way West
Seattle, WA 98119
UNITED STATES

För ytterligare frågor om den här processen hos Expedia, vänligen maila oss på exp-copyright@expedia.com.

 

VILLKOR FÖR KARTOR

Din användning av kartor som är tillgängliga på denna Webbplats regleras av Microsofts användarvillkor och sekretesspolicy samt Googles användarvillkor och sekretesspolicy. Microsoft och Google förbehåller sig rätten att ändra sina användarvillkor och sekretesspolicyer när som helst, enligt deras eget godtycke. Klicka här för mer information:

https://privacy.microsoft.com/en-US/
http://www.microsoft.com/maps/assets/docs/terms.aspx
http://www.google.com/privacy/privacy-policy.html
http://www.google.com/enterprise/earthmaps/legal/us/maps_AUP.html
https://www.google.com/help/legalnotices_maps/
http://maps.google.com/help/terms_maps.html

Geodata från OpenStreetMap som används för kartor är (c) OpenStreetMaps medarbetare och är tillgängliga enligt Open Database License (ODbL).

ALLMÄNT

Detta avtal regleras av svensk rätt. Du samtycker härmed till att svensk domstol har exklusiv jurisdiktion i alla tvister som uppstår ur eller i samband med användningen av denna Webbplats. Användning av den här Webbplatsen är otillåten i sådan jurisdiktion som inte respekterar alla bestämmelser i dessa Användarvillkor, inklusive, utan begränsning av denna punkt.

För frågor angående kundservice, klicka här support@chat.mrjet.se. För andra frågor, vänligen skicka korrespondens till:

Expedia Customer Relations
PO Box 70720
LONDON EC1P 1GW

Expedia, Inc. får, och du får inte, tilldela, överlåta, lägga ut eller delegera rättigheter, förpliktelser eller skyldigheter enligt detta avtal.

Du samtycker till att inget joint venture, partnerskap, anställning eller agentförhållande mellan dig och Expedia, Inc. som en följd av detta avtal eller användningen av denna webbplats.

Expedia, Inc.s utförande av detta avtal omfattas av tillämplig lag och rättsliga processer, och ingenting i detta avtal undantar Expedia, Inc.s rätt att samarbeta med brottsbekämpande myndigheters önskemål eller krav angående din användning av denna Webbplats eller information som lämnas till eller inhämtas av Expedia, Inc. med avseende på sådan användning.

Om någon del av detta avtal bedöms vara ogiltigt eller inte kan verkställas i enlighet med tillämplig lag, inklusive, men inte begränsat till, garantifriskrivningar och ansvarsbegränsningar som anges ovan, kommer den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen att ersättas av en giltig, verkställbar bestämmelse som bäst överensstämmer med syftet med den ursprungliga bestämmelsen och resten av avtalet skall fortsätta att gälla.

Detta avtal utgör hela avtalet mellan dig som kund och Expedia, Inc. med avseende på denna Webbplats och ersätter alla tidigare eller samtidiga meddelanden och förslag, vare sig elektroniska, muntliga eller skriftliga, mellan kunden och Expedia, Inc. med avseende på denna Webbplats. En tryckt version av detta avtal och om de förelägganden som ges i elektronisk form skall vara tillåtna i rättsliga eller administrativa förfaranden som bygger på eller i samband med detta avtal i samma omfattning och på samma villkor som andra affärsdokument och register som ursprungligen genereras och upprätthålls i tryckt form.

Fiktiva namn på företag, produkter, människor, karaktärer, och/eller data som nämns här är inte avsedda att representera någon verklig person, företag, produkt eller händelse.

Även rättigheter som inte uttryckligen uttalats förbehålls.

© 2020 Expedia, Inc. Alla rättigheter är förenade med ensamrätt. Expedia, Inc., 1111 Expedia Group Way West, Seattle, WA 98119, USA.