Börjar gälla: 2015.5.15

MrJet Rewards.

Villkor och bestämmelser

MrJets bonusprogram, MrJet Rewards (hädanefter kallat endast "programmet") är tillgängligt för registrerade användare av mrjet.se efter MrJets egna gottfinnande. Programmet är endast öppet för personer som är arton (18) år eller äldre och har en giltigt e-postadress. Genom att delta i programmet kan medlemmarna tjäna "MrJet Cash Cash" för bokningar och resor (som omfattas av programmet) via MrJet. Medlemmarna kan sedan lösa in dessa MrJet Cash mot vissa reseförmåner som styrs av dessa villkor och bestämmelser samt tillgången på rese- och förmånsartiklar som ingår i programmet. Benämningarna "du" och "din" i dessa villkor och bestämmelser syftar på de medlemmar som deltar i programmet samt de personer som är berättigade att delta i det, i enlighet med gällande regler.

Deltagande i programmet ogiltigförklaras om det är förbjudet enligt lag i det land där du är bosatt.

Det finns inget förutbestämt slutdatum för programmet och det kan fortlöpa tills MrJet bestämmer sig för att avsluta det. MrJet kan avsluta programmet när som helst och utan föregående meddelande därom.

MrJet lämnar inga som helst garantier eller utfästelser vad gäller detta program. Programmet förklaras som ogiltigt på de platser där det är förbjudet enligt federala, statliga eller lokala lagar och bestämmelser. Reglerna för programmet kan komma att behöva ändras för att de ska uppfylla kraven i dessa lagar och bestämmelser. Genom att delta i programmet befriar du MrJet samt dess dotterbolag och affärspartners från all skadeståndskyldighet och allt ansvar vad gäller ditt deltagande i programmet, inklusive men ej begränsat till eventuella skadeståndskrav gällande intjäningen och inlösningen av MrJet Cash. MrJets leverantörer är inte på något sätt anslutna till eller ansvariga för hanteringen av MrJet Rewards.

Definitioner

"MrJet Rewardsmedlem" syftar på alla personer som har anmält sig till MrJets bonusprogram och som därför är berättigade till att tjäna och lösa in MrJet Cash. Termen "MrJetRewardsmedlem" inkluderar guld- och platinamedlemmar.

"Kvalificerad bokning" syftar på fristående flygbokningar, förbetalda hotellbokningar och paketbokningar som görs via mrjet.se och slutförs (inte annulleras) av en medlem.

"Kvalificerad flygbiljett" syftar på alla fristående flygbiljetter som bokas på direkt på mrjet.se. Om ditt köp av flygresa slutförs på flygbolagets webbplats (även om din originalsökning genomfördes på mrjet.se), kommer flygresan inte utgöra en Kvalificerad flygbiljett och den kommer därför inte ge dig några MrJet Rewards. Flygbiljetter som bokas som en del av ett paket kanske inte omfattas av Rewards-programmet.

"Kvalificerat paket" syftat på alla dynamiska paket som bokas på mrjet.se, inklusive följande kombinationer: flyg+hotell, flyg+bil, hotell+bil, flyg+hotell+bil.

Kvalificerat hotell" syftar på alla fristående, förbetalda hotellbokningar där det visas ett belopp för "MrJet Cash" och som är tillgängliga för bokningen via mrjet.se.

"Guldmedlem" syftar på en medlem som har uppnått en högre status inom ramen för programmet (nivå 2). För att uppnå och bibehålla statusen som guldmedlem måste du boka och tillbringa 5 rumsnätter på ett av MrJet Rewardshotell under en rullande tolvmånadersperiod.

"Platinamedlem" syftar på en medlem som har uppnått en högre status inom ramen för programmet (nivå 3). För att uppnå och bibehålla statusen som platinamedlem måste du boka och tillbringa 14 rumsnätter på ett kvalificerat hotell under en rullande tolvmånadersperiod.

MrJet Rewards-hotell" syftar på alla fristående hotell som accepterar förhandsbetalning, deltar i MrJet Rewards samt tillhandahåller exklusiva kampanjer och mervärdeserbjudanden till guld- och/eller platinamedlemmar. Alla MrJet Rewards-hotell som deltar i programmet känns igen genom logotypen för MrJet Rewards-hotell (skräddarsytt emblem) som återfinns på kortet.

"Medlems-ID"syftar på den e-postadress du använder (tillsammans med ditt lösenord) för att logga in på mrjet.se.

"MrJet Cash" är den grundenhet som används för mätning i MrJet Rewards. Värdet av en (1) MrJet Cash motsvarar en kredit på en (1) SEKpå ett av MrJet Rewards-hotell.

"Anmälningsdatum" syftar på det datum då du anmälde dig till MrJet Rewards och godkände programmets villkor och bestämmelser.

Med “sidan" menas mrjet.se.

Medlemskap

Du måste ha ett konto på mrjet.se för att kunna anmäla dig till MrJet Rewards. När du anmäler dig kommer du att bli tilldelad ett MrJetRewards-konto och det medlems-ID som är knutet till ditt MrJet-konto kommer att bli din e-postadress för inloggning på kontot. För att kunna tjäna MrJet Cash för bokningar på MrJet måste du ha ett giltigt MrJetRewards-konto och vara inloggad på mrjet.se när du utför bokningen. Inga MrJet Cash kommer att delas ut för bokningar som görs på mrjet.se när du inte är inloggad på mrjet.se.

Registrerade medlemmar på mrjet.se anmäls inte automatiskt till MrJet Rewards utan måste anmäla sig separat.

Du måste ha anmält dig till MrJet Rewards innan du gör en bokning och vara inloggad på mrjet.se för att kunna tjäna MrJet Cash för kvalificerade bokningar. Om du anmäler dig till MrJet Rewards efter att bokningen gjorts men innan resan har genomförts, kommer du inte att tjäna några MrJet Cash på den bokningen. Som registrerad medlem på programmet kommer du att få regelbunden kontoinformation och annan information via e-post.

Medlemskap i MrJet Rewards kan inte överlåtas till en annan person. Du är skyldig att regelbundet kontrollera ditt konto och måste underrätta MrJet om eventuella försummelser, felaktiga uppgifter eller andra skiljaktigheter.

Du kan få tillgång till information om ditt MrJetRewards-konto under delen "MrJet Rewards" på sidan "Mitt konto". Informationen inkluderar men är ej begränsad till ditt medlems-ID, hur många MrJet Cash du har, medlemsstatus (silver-, guld- eller platinamedlem) samt kontohistorik (hur många MrJet Cash som du tjänat och löst in). Du måste vara inloggad på mrjet.se för att kunna se informationen om ditt konto.

Så här kan du tjäna MrJet Cash

Du måste vara inloggad på mrjet.se innan du genomför en kvalificerad bokning för att kunna tjäna MrJet Cash för den bokningen. MrJet Cash kommer endast att delas ut till medlemmen som är knuten till det MrJetRewards-konto via vilket de kvalificerade bokningarna görs. Övriga personer som är angivna som resenärer på resan kommer inte att tjäna några MrJet Cash. Om du bokar en resa åt någon annan person som researrangör, kommer de MrJet Cash som ackumuleras via denna bokning att betalas ut till det medlemskonto som använts för att göra den kvalificerade bokningen.

Efter att du gjort en kvalificerad bokning kommer de MrJet Cash som delas ut att vara tillgängliga direkt efter att bokningen har genomförts. Ändringar eller annulleringar av den bokade resan kan komma att leda till ändringar i antalet MrJet Cash som krediterats/debiterats medlemmens Rewards-konto för den resan. Inga MrJet Cash kommer att delas ut för ändrings- eller avbokningsavgifter som tas ut av MrJet eller dess leverantörer.

MrJet har rätt att övervaka all kontoaktivitet hos medlemmarna på MrJet Rewards. Om det finns tecken på att ditt MrJetRewards-konto har använts för bedrägeri, missbruk eller annan misstänksam verksamhet, kan MrJet komma att stänga eller spärra ditt MrJetRewards-konto omgående. Du kan då förlora alla MrJet Cash som du tjänat in fram till dess. Om du har bedrivit några olagliga aktiviteter, förbehåller MrJet sig rätten att vidta rättsliga åtgärder mot dig och kan ha skäl att beslagta de MrJet Cash som lösts in under genomförandet av dessa aktiviteter. Dessutom kan du bli skadeståndsskyldig för ekonomiska förluster som MrJet gör, inklusive rättegångskostnader och skadestånd. Du kommer inte heller att tillåtas delta i MrJet Rewards i framtiden. Bokningar som involverar bedrägeri kommer att fråntas sina MrJet Cash och MrJetRewards-kontot som kan kopplas till sådana bedrägerier kommer att spärras. Från dessa spärrade konton går det därefter varken att tjäna eller lösa in MrJet Cash. Kontakta kundtjänsten om du vill bestrida spärrning av ett konto eller annulleringen av MrJet Cash.

Om antalet poäng på ditt MrJetRewards-konto inte stämmer överens med det korrekta antal MrJet Cash som du skulle ha fått enligt MrJet, förbehåller vi oss rätten att justera poängsaldot. Kontakta MrJet kundtjänst omgående om du misstänker att ditt MrJetRewards-konto har utsatts för någon typ av bedrägeri. Om det fastslås att du har blivit utsatt för bedrägeri, kommer de MrJet Cash du tjänat ihop att föras över till ett nytt Rewards-konto på MrJet.

MrJet Cash kan inte lösas in mot kontanter. MrJet Cash kan inte överlåtas, säljas, överföras och/eller pantförskrivas till en tredje part eller något annat konto. Du kan inte åberopa någon äganderätt eller andra juridiska intressen till MrJet Cash. Du är ansvarig för all personlig skatteplikt som kan uppkomma vid deltagandet i MrJet Rewards och inlösningen av MrJet Cash.

Flygbiljetter: Du kommer att erhålla en viss procent av totalkostnaden för dina flygbokningar, exklusive skatter och avgifter, upp till ett maximalt belopp på SEK 650 som silvermedlem, SEK 1300 som guldmedlem och SEK 2600 som platinamedlem i MrJet Cash per kalenderår och medlem, om inget annat anges i villkoren och bestämmelserna för kampanjer och erbjudanden där det delas ut extra MrJet Cash. Du kommer endast att tjäna MrJet Cash på betalda belopp.

Kvalificerade hotell: Du kommer att erhålla en viss procent av det belopp som betalas in till MrJet för bokningen av ett kvalificerat hotell, exklusive skatter och avgifter. Du kommer inte att erhålla MrJet Cash för avgifter som debiteras direkt av hotellet, till exempel semesterortsavgifter, rumsservice och så vidare.

Kvalificerade paket: Du kommer att erhålla en viss procent av kostnaden för paketbokningen om hela paketbokningen debiteras av MrJet. Du kan tjäna fler poäng tack vare prisskillnaden vid ett byte. Om medlemmar till exempel lägger till fler nätter i bokningen så erhåller de motsvarande extrabelopp i MrJet Cash. Du kommer inte att tjäna några poäng för avgifter som uppkommer vid uppdateringar av resan efter att bokningen är klar (ändringar, annulleringar och så vidare). Du kommer inte heller att erhålla MrJet Cash för extraavgifter som debiteras direkt av hotellet, till exempel semesterortsavgifter, rumsservice och så vidare. Du kommer att erhålla en viss procent av kostnaden för din hotellbokning.

Varje gång en kvalificerad bokning görs, kommer de MrJet Cash som tjänats ihop för den bokningen att visas under delen "MrJet Rewards" på sidan "Mitt konto". De MrJet Cash som intjänats för varje kvalificerad bokning kommer att betalas ut till ditt konto så snart som bokningen har bekräftats. Om du skulle avboka hela den kvalificerade bokningen eller delar av den, kommer de MrJet Cash som du erhållit för den kvalificerade bokningen att tas bort från ditt konto. Om du har använt MrJet Cash i en ny bokning, kommer återbetalningen från den annullerade bokningen att minskas med motsvarande värde för de MrJet Cash som tjänats ihop från den annullerade bokningen.

Kampanjerbjudande med extra MrJet Cash:MrJet kan regelbundet komma att genomföra kampanjer där man ger medlemmar chansen att tjäna extra MrJet Cash, så kallade kampanjpoäng. Intjäningen och användningen av dessa extra kampanjpoäng från MrJet styrs av villkoren i varje enskilt kampanjerbjudande.

Bästa pris-garanti:Medlemmarna kan tjäna MrJet Cash via vårt program för garanterat bästa pris. Läs nedanstående villkor och bestämmelser.

Så här löser du in MrJet Cash

MrJet Cash som tjänats på en hotellbokning kan användas till valfri kvalificerad hotellbokning. MrJet Cash som tjänats på en flygbokning eller paketresebokning kan användas på den kvalificerade hotellbokningen med incheckningsdatum 24 timmar efter din flygboking eller paketresebokning där du tjänade dina MrJet Cash, beroende på vilken som är tidigast, eller (b) på avresedatumet för det bokade flyget eller paketresan, beroende på vilken som är tidigast. Om du försöker använda dina MrJet Cash på den kvalificerade hotellbokningen som inte möter ovan nämnda villkor, kommer du inte att kunna lösa in alla eller delar av dina MrJet till den kvalificerade hotellbokningen. Kvalificerade hotell markeras med symbolen http://www.tnetnoc.com/public/ANS/Dynaflex/Images/EBK/MrJetRewards_icon_17x17.jpg i listan över sökresultat.

När du genomfört din bokning, kommer dina intjänade MrJet Cash finnas tillängliga direkt på ditt Rewardskonto, med undantag om du betalat via internetbank, då det kan ta upp till 7 bankdagar innan MrJet Cash-beloppet finns tillängligt. Avbokningar eller ändringar i din resplan kan resultera i ändringar i MrJet Cash-beloppet för den aktuella resan. Du tjänar inga MrJet Cash på eventuella ändrings-eller avbokningskostnader hos MrJet eller MrJets leverantörer.

Om du väljer att använda MrJet Cash vid bokningen av flera rum, kommer vi att dra av summan som motsvarar de inlösta MrJet Cashen från totalsumman för bokningen. MrJet Cash som används vid bokning av flera rum samtidigt kan inte tillämpas på ett visst rum utan dras av från den totala kostnaden för hotellbokningen. Om du skulle avboka ett eller flera rum i bokningen av flera rum, och du har rätt att få tillbaka pengar, kommer beloppet som du får tillbaka att vara priset för det avbokade rummet minus mängden MrJet Cash som fördelats jämnt över alla rum. Poängen kommer att återbetalas till ditt MrJetRewards-konto.

Om du väljer att lösa in MrJet Cash kommer dessa poäng att dras från saldot på ditt MrJetRewards-konto omedelbart. Du kommer endast att tjäna MrJet Cash på den del av bokningsbeloppet som inte betalas med MrJet Cash.

Om du avbokar en kvalificerad bokning som delvis betalats med MrJet Cash, kan de poäng som användes vid den kvalificerade bokningen komma att återföras till ditt MrJetRewards-konto. De återförda poängen kommer att få samma giltighetstid som de hade innan. MrJet Cash kan inte användas för att betala eller kompensera för någon typ av avbokningsavgift. Alla bokningar och avbokningar styrs av reglerna i MrJet villkor och bestämmelser samt alla tillämpliga regler från enskilda hotell och flygbolag.

Giltighetstid för MrJet Cash

Alla normala MrJet Cash (bonuspoäng ej inräknade) har en giltighetstid på 12 månader från intjäningsdatumet, om inget annat anges i dessa villkor och bestämmelser för MrJet Rewards. När väl giltighetstiden för MrJet Cashen har gått ut går det under inga omständigheter att återaktivera dem.

Kampanjerbjudande med extra MrJet Cash: Inom ramen för MrJet Rewards kan man regelbundet komma att genomföra kampanjer där man ger medlemmar chansen att tjäna extra MrJet Cash. MrJet Cashen från dessa kampanjer kan ha en annan giltighetstid i enlighet med villkoren för varje enskilt kampanjerbjudande och kanske inte kan betalas tillbaka. MrJet Cash som erhålls från kampanjerbjudanden har samma värde i kronor som de poäng som tjänas in vid kvalificerade bokningar. Kampanjpoäng från MrJet kommer att krediteras/debiteras till och från ditt konto i enlighet med villkoren och bestämmelserna för varje kampanj efter att kampanjerna avslutats. MrJet Cash med det kortaste giltighetsdatumet kommer att lösas in först.

Medlemsnivåer i MrJet Rewards

Det finns tre medlemskapsnivåer i MrJet Rewards. Startnivån är "silvermedlem". Medlemmarna kan sedan höja sin status till guldmedlem (nivå 2) och därefter platinamedlem (nivå 3) genom att boka och tillbringa nätter på kvalificerade hotell. För att uppnå och bibehålla statusen som guldmedlem måste du boka och tillbringa 5 kvalificerade rumsnätter på ett kvalificerat hotell under ett kalenderår. För att uppnå och bibehålla statusen som platinamedlem måste du boka och tillbringa 14 rumsnätter på ett kvalificerat hotell under ett kalenderår. Rumsnätter på ett kvalificerat hotell från fristående hotellbokningar och kvalificerade paket bidrar till nivåstatusen. Endast bokningar som görs efter att en medlem har anmält sig till MrJet Rewards kommer att räknas in vid fastställandet av nivåstatusen. Du måste vara medlem och inloggad på mrjet.se när du gör bokningar för att de ska räknas in vid fastställandet av nivåstatusen. Ditt Rewards-konto på MrJet kommer att uppdateras med den nya nivåstatusen inom 24 timmar efter incheckningen för den kvalificerade bokning som gör att du uppnår en viss status. Incheckningsdatumet är startdatum för den årliga giltighetsperioden och återställs när du uppnår en ny nivåstatus.

MrJet Cash som intjänas bidrar inte till nivåstatusen. En högre nivåstatus uppnås endast genom att boka kvalificerade hotell och tillbringa ett visst antal nätter på dem. Om ditt konto inaktiveras förbehåller sig MrJet rätten att ogiltigförklara dina MrJet Cash och din nivåstatus.

Om du förlänger eller förkortar din vistelse på ett kvalificerat hotell via MrJet, kommer dessa nätter att tas med i beräkningarna när vi avgör din nivåstatus, både om det gäller flera eller färre nätter.

MrJet förbehåller sig rätten att när som helst annullera MrJet Cash eller rumsnätter som har räknats in vid fastställandet av nivåstatus och som intjänades eller delades ut för oanvända produkter och tjänster. MrJet Cash kommer att annulleras i de fall där medlemmar återbetalas belopp, antingen från MrJet eller från en reseleverantör eller -försäljare.

Silvermedlem: För att uppnå nivåstatusen "silvermedlem", som är programmets startnivå, måste du anmäla dig till programmet och godkänna dess villkor och bestämmelser.

Guldmedlem: För att uppnå nivåstatusen "guldmedlem", som är programmets andra nivå, måste du vara silvermedlem och boka och tillbringa minst fem (5) rumsnätter på ett kvalificerat hotell under ett kalenderår.

Platinamedlem: För att uppnå nivåstatusen "platinamedlem", som är programmets tredje och högsta nivå, måste du vara guldmedlem och boka och tillbringa minst fjorton (14) rumsnätter på ett kvalificerat hotell under ett kalenderår.

Om du vill få mer information om medlemskap i allmänhet samt fördelarna med guld- och platinamedlemskap: Klicka härÖppnas i nytt fönster..

Ändringar i villkoren och bestämmelserna för MrJet Rewards

MrJet kan komma att ändra eller annullera programreglerna eller programförmånerna, samt även dessa villkor och bestämmelser, när som helst och utan föregående meddelande därom. Dessa ändringar kan påverka värdet på de MrJet Cash som redan intjänats. MrJet förbehåller sig rätten att avsluta programmet, eller vissa delar av det, i alla jurisdiktioner, när som helst och utan föregående meddelande därom. Detta även om ett ett sådant avslutande kan påverka rätten att tjäna MrJet Cash eller lösa in MrJet Cash, eller värdet på tidigare intjänade MrJet Cash. MrJet kan inte hållas ansvarigt på något sätt för eventuella värden eller förmåner som medlemmar kan förlora till följd av programförändringarna. Det är medlemmarnas eget ansvar att regelbundet gå in på mrjet.se för att kontrollera eventuella ändringar i villkoren och bestämmelserna för MrJet Rewards. Den fortsatta programanvändningen från en medlems sida anses som ett godkännande av de aktuella villkoren och bestämmelserna för MrJet Rewards. Ändringar gör tidigare versioner av villkor och bestämmelser för MrJet Rewards ogiltiga.

Bedräglig aktivitet

Alla brott mot dessa villkor och bestämmelser, inklusive bedrägligt beteende för att missbruka MrJet Cash - inklusive involvering i olaglig eller bedräglig verksamhet; att ange eller försöka ange falsk eller vilseledande information, eller göra en oriktig framställning inför MrJet; eller genom att sälja, överlåta eller köpa - eller erbjuda dig att sälja, överlåta, överföra eller köpa MrJet Cash på något annat sätt än vad som anges i dessa villkor och bestämmelser, kan leda till att MrJet säger upp ditt medlemskap och lägger beslag på alla MrJet Cash som är knutna till ditt konto.

Skadeståndsansvar

MrJet medger att vissa lagar innehåller villkor, bestämmelser eller garantier för tillhandahållande av produkter eller tjänster som inte kan exkluderas. Förutom de villkor och bestämmelser i lagar som inte lagligen kan exkluderas eller ändras via avtal, kan MrJet eller någon av dess chefer, medarbetare eller representanter inte hållas ansvariga för eventuella förluster eller skadeståndskrav, oavsett typ (inklusive men ej begränsat till indirekta skador, ekonomiska förluster eller förlorad inkomst) vad gäller brott mot villkoren och bestämmelserna för detta program, oavsett vilken person brottet begås av. MrJet kan inte heller hållas ansvarigt för dödsfall eller personskador, och inte heller indirekta skador eller materialskador, som uppstår vid tillhandahållandet eller inlösningen av MrJet Cash eller några andra förmåner, om inte dessa förluster eller krav uppkommer på grund av försumlighet eller uppsåtlig vanskötsel från MrJet sida eller från någon av företagets chefer, medarbetare eller representanter.

Tvister och andra villkor

Dessa villkor och bestämmelser ska regleras och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige]. Genom att bli medlem i MrJet Rewards accepterar du samtidigt att den enda giltiga jurisdiktionen för eventuella tvister tillhör domstolarna i Sverige Om hela paragrafer, eller delar av dem, i dessa villkor och bestämmelser är olagliga, ogiltiga eller ej verkställbara ska de läsas och tolkas på ett sådant sätt att de blir lagliga, giltiga och verkställbara. Om detta inte är möjligt ska paragrafen, eller delar av den, avskiljas från dessa villkor och bestämmelser. De återstående reglerna i dessa villkor och bestämmelser kommer att fortsätta att gälla och ha laga kraft.

Dessa villkor och bestämmelser styr ditt deltagande i programmet. Genom att delta i programmet godkänner du att du är bunden av dessa villkor och bestämmelser. Alla villkor och bestämmelserÖppnas i nytt fönster. på webbplatsen mrjet.se är tillämpliga för villkoren och bestämmelserna för MrJet Rewards. Efterlevnaden av dem, eller val av en framför en annan, görs endast efter MrJet Rewards eget gottfinnande.

Bästa pris-garanti

Villkor och bestämmelser

MrJet bästa pris-garanti är tillgänglig för alla MrJet Rewards-medlemmar som bokar ett hotell l som berättigar till garantin via webbplatsen från och med August 7, 2014 med ett giltigt kreditkort med en faktureringsadress i Sverige Erbjudanden eller paket som kan omfatta ytterligare förmåner som parkering, måltider eller underhållning samt kampanj- och paketresor, berättigar inte till garantin. Endast ett MrJet Rewards-konto på MrJet per kund är berättigat MrJet bästa pris-garanti.

Syftet med MrJet bästa pris-garanti är att kunderna ska kunna lita på att de får bästa möjliga pris när de bokar en produkt som de faktiskt tänker använda på mrjet.se. Bästa pris-garantin har inte som syfte att belöna kunder med MrJet Cash när de bara bokar för att kunna göra ett anspråk inom bästa pris-garantin utan avsikt att utnyttja vistelsen.

Tidsgränser för att lämna in ett anspråk:

  • För hotell kan du lämna in ett anspråkÖppnas i nytt fönster. fram tills dess att hotellet tar ut en avbokningsavgift. OBS! En del hotell tar ut en avbokningsavgift oavsett när bokningen avbokas. Sista datum för avbokning anges under tillämpliga hotellriktlinjer.

Anspråk som mottas utanför dessa tidsgränser accepteras inte.

Bästa pris-garantin gäller endast internetpriser som är tillgängliga för allmänheten. Den gäller inte medlems- eller företagspriser, speciella rabatter för, men inte begränsat till, statsanställda, avtalspriser eller hotellpriser som ej är återbetalbara.

Prisskillnaderna får inte bero på skatter, avgifter eller att man byter eller använder en annan, utländsk växelkurs.

Om du bokar flera nätter räknas detta som en enda bokning och den kan inte delas upp i individuella bokningar/vistelser för att lämna in separata anspråk, till exempel om man bokar ett rum för varannan natt under vistelsen och bokar individuella nätter via olika e-postadresser.

Bästa pris-garantin gäller inte hotellrum 1) som bokats via eller i kombination med MrJet Cash, stamgäst-, bonus-, poäng- eller andra typer av bonussprogram, 2) som bokats med en kupong, erbjudandekod eller resecheck från en leverantör, 3) som vunnits i en tävling eller ett lotteri, eller 4) hotell som bokats på webbplatser där man inte kan se namnet på hotellet förrän bokningen är färdig.

[

Bästa pris-garantin gäller endast jämförbara priser med exakt samma:

  • För hotell: Hotell, resdatum, rumstyp, antal vuxna och barn samt återbetalnings-/avbokningsbestämmelser som är minst 18 SEK billigare än hotellrummet bokat på mrjet.se.

För hotell är endast förbetalda, återbetalbara priser för hotellrum som överstiger 650 SEK per natt innan skatter och avgifter giltiga.

MrJet förbehåller sig rätten att 1) avvisa alla anspråk som inte kan verifieras, eller som du har tillhandahållit ofullständig information om, 2) begära ytterligare dokumentation som bevisar att ett anspråk inte är till följd av bedrägeri eller misstänkt beteende eller strider mot bästa pris-garantins syfte och 3) begära dokumentation som bevisar att kreditkortet som använts för att göra bokningen har en giltig faktureringsadress i Sverige

MrJet tar inget ansvar för betalningar av anspråk under bästa pris-garantin vad gäller priser som MrJet, hotellet laddat upp av misstag eller tryckfel eller fel till följd av typografiska, administrativa eller tekniska missar i material relaterat till priser som bästa pris-garantin stödjer.

Dessa villkor och bestämmelser för bästa pris-garantin omfattar och införlivar, genom referenser, MrJet vanliga villkor och bestämmelser samt villkoren och bestämmelserna för MrJet Rewards och utgör hela överenskommelsen mellan dig och MrJet vad gäller din hotellbokning.

Ogiltigt där lagen ej tillåter. MrJet förbehåller sig rätten att ändra eller upphäva bästa pris-garantin när som helst utan föregående meddelande därom. Alla ändringar börjar gälla när de de ändrade villkoren och bestämmelserna för bästa pris-garantin publiceras på mrjet.se. Om bästa pris-garantin upphävs börjar detta gälla när referenserna till bästa pris-garantin och villkoren och bestämmelserna för bästa pris-garantin tas bort från mrjet.se.

Verifiering av anspråk och utfärdande av MrJet Cash

Ett anspråk måste inkludera en skärmdump som bevis för prisdifferens på berörd resebokning. Denna skärmdump måste minst innehålla information om hemsidan priset hittats på, samtliga skatter och avgifter, totalt slutpris, avbokningspolicy, samt tid och datum som priset hittats på hemsidan. När ett anspråk lämnats in kommer MrJet kundtjänstteam att kontakta dig via e-post. Om vi inte kan återskapa det lägre priset kanske vi ber dig om ytterligare information och dokumentation för att kunna verifiera det lägre onlinepriset. Spara en kopia av all sådan dokumentation.

MrJet förbehåller sig rätten att avvisa alla anspråk som inte kan verifieras, eller som du har tillhandahållit ofullständig information om, inklusive alla anspråk som endast dokumenteras med skärmdumpar från en metasöksida och inte med skärmdumpar från en faktisk bokningssida. I dessa villkor och bestämmelser är en metasöksida alla appar eller webbplatser som accepterar reseservicedata (inklusive utan begränsningar flygbiljetter, hotellpriser och/eller hyrbilspriser) från reseserviceleverantören eller andra reseserviceföretag (som tillsammans kallas "reseleverantörer") och samlar uppgifterna i en integrerad lista baserat på användares sökningar och sedan skickar trafik till sådana reseleverantörer för bokning och/eller prismärkning på dessa reseleverantörers egna webbplatser.

När det lägre priset har verifierats kommer MrJet skicka en bekräftelse via e-post till dig där du meddelas att MrJet Cash kommer sättas in på ditt Rewardskonto på MrJet. Om du inte redan är MrJet Rewards-medlem måste du godkänna villkoren och bestämmelserna för MrJet Rewards genom att markera rutan på formuläret för inlämning av anspråk för att gå med i programmet.

Hur många MrJet Cash som utfärdas för bästa pris-garantin beror på din status i MrJet Rewards när du gjorde bokningen relaterad till ditt anspråk:

  • Silvermedlemmar får MrJet Cash som motsvarar prisskillnaden
  • Guldmedlemmar får MrJet Cash som motsvarar två gånger prisskillnaden
  • Platinamedlemmar får MrJet Cash som motsvarar fyra gånger prisskillnaden

Det totala antalet MrJet Cash som utfärdas som bonus är begränsat till den totala summan för bokningen. Om summan för bokningen är mindre än antalet MrJet Cash som du är berättigad att få som bonus, kommer poängen att begränsas till antalet MrJet Cash som motsvarar summan för bokningen.

MrJet Cash kan användas för framtida bokningar av kvalificerade hotell inom ramen för MrJet Rewards som bokas på mrjet.se inom ett år från det datum då MrJet Cashen utfärdades. MrJet Cash för prisskillnaden sätts in på ditt konto inom 7-10 arbetsdagar. MrJet Cash som du får som bonus sätts in på ditt Rewards-konto på MrJet efter att du utnyttjat din vistelse, hyrbilsbokning eller flygbiljett.

MrJet Cash utfärdas endast till det MrJet Rewards-konto som den kvalificerade bokningen gjordes på.

MrJet Cash är den enda, exklusiva kompensationen som erbjuds i anslutning till MrJets bästa pris-garanti.

Om din kvalificerade bokning på mrjet.se avbokas förlorar du de MrJet Cash som utfärdats i anslutning till MrJets bästa pris-garanti till följd av att du lämnat in ett anspråk baserat på att du hittat ett lägre pris än det pris du betalade för den avbokade bokningen. Om din kvalificerade bokning avbokas inom 48 timmar efter bokningen kommer ditt anspråk på MrJet Cash att ogiltigförklaras.

Läs villkoren och bestämmelserna för MrJet Rewards (ovan) om du vill få mer information.

V9_5129