Anmälan om intrång i immateriella rättigheter och blanketter för detta

Vår företagsgrupp respekterar andras immateriella rättigheter och förväntar sig att våra leverantörer, partner och användare (kollektivt ”Användare”) gör detsamma. Vår policy är att förbjuda Användare att publicera material som gör intrång i andras upphovsrätt, varumärkesrättigheter eller andra immateriella rättigheter, och i förekommande fall kommer vi att avsluta kontot för Användare som gör upprepade intrång. Följande krav och instruktioner gäller om du vill anmäla intrång på upphovsrätt och varumärke eller bestrida en anmälan.  

 

Anmälan om upphovsrättsintrång 

I enlighet med Digital Millennium Copyright Act (i USA), e-handelsdirektivet (i EU) och liknande lagar som rör onlineinnehåll, kan du, om du anser att det görs intrång på ditt upphovsrättsskyddade verk, på eller via vår tjänst, fylla i och skicka in en blankett för anmälan om upphovsrättsintrång (”Anmälan”) till vårt utsedda copyright-ombud som anges nedan. När vi mottar en sådan Anmälan kommer vi att vidta lämplig åtgärd, inklusive att ta bort det ifrågasatta materialet från vår tjänst och/eller i förekommande fall avsluta kontot för den användaren. 

Fyll i och returnera blanketten för anmälan om upphovsrättsintrång, eller tillhandahåll en Anmälan som innehåller all följande information och följande uttalanden:   

 1. Identifiera tydligt det upphovsrättsskyddade verk som din anmälan om intrång avser – inklusive URL om tillgängligt online, kopia av registrering och arkiverad kopia eller liknande bevis. 
 2. Identifiera tydligt materialet på vår tjänst som du hävdar gör intrång i ditt verk – tillhandahåll en kopia, URL eller lokaliseringsadress, eller länk till materialet som gör intrång. 
 3. Din postadress, e-postadress och ditt telefonnummer. 
 4. Följande uttalande: ”Jag anser i god tro att materialet som hävdas göra intrång på upphovsrättsskydd inte är auktoriserat av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen.” 
 5. Följande uttalande: ”Informationen i denna anmälan är korrekt och jag intygar under ed att den part som anmäler har befogenhet att agera på uppdrag av innehavaren av en exklusiv rättighet som hävdas ha blivit kränkt.” 
 6. En underskrift av personen som har befogenhet att agera på uppdrag av innehavaren till den exklusiva rättighet som hävdas ha blivit kränkt. 

Du kan skicka din Anmälan till oss (a) via e-post till CopyrightComplaints@expediagroup.com, (b) per fax till +1 425 6797251, Att.: Expedia Group Copyright Agent, c/o Legal Department eller (c) genom att skicka en utskriven undertecknad kopia till:  

Expedia Group Copyright Agent  

c/o Legal Department  

Expedia, Inc.  

1111 Expedia Group Way W  

Seattle, Washington 98119, USA  

 

För att påskynda granskningen av, och åtgärd som svar på, din Anmälan ska du ladda ned, fylla i och returnera blanketten för anmälan om upphovsrättsintrång enligt instruktionerna på blanketten.  

OBS! Vi kommer inte att behandla din anmälan om den inte är korrekt ifylld eller om den är ofullständig och kommer att returnera den till dig för komplettering. Eventuella oriktiga uppgifter i din anmälan vad gäller innehåll eller aktivitet som gör intrång kan utsätta dig för skadeståndsansvar.  

 

Uppsägning av konto 

Vår policy är att, i förekommande fall och enligt vårt gottfinnande, stänga av prenumeranter eller kontoinnehavare som bedöms vara benägna att upprepa intrång. Vi kan också, enligt vårt gottfinnande, begränsa åtkomsten till vår tjänst och/eller avsluta konton för användare som gör intrång på andras immateriella upphovsrätt, oavsett om intrånget upprepas eller inte. Om du misstänker att en kontoinnehavare eller prenumerant har gjort intrång upprepade gånger ber vi att du i din anmälan lämnar tillräckligt med information för att fastställa om kontoinnehavaren eller prenumeranten har gjort intrång upprepade gånger. 

 

Bestridande av upphovsrättsintrång 

Om du anser att innehåll som du har lagt upp har tagits bort på ett otillbörligt sätt efter en anmälan om upphovsrättsintrång ska du fylla i och skicka in en blankett för bestridande av upphovsrättsintrång (”Bestridandeanmälan”) till vårt utsedda ombud för upphovsrätt som anges nedan. Efter mottagandet av en ifylld Bestridandeanmälan kommer vi att vidta lämpliga åtgärder, inklusive återinförande av det ifrågasatta innehållet till vår tjänst. Det kan vara bra att söka juridisk rådgivning innan du gör detta. Bestridandeanmälan måste innehålla all följande information och följande uttalanden:    

 1. Identifiera tydligt det specifika innehåll som har tagits bort eller inaktiverats och platsen där innehållet visades på vår tjänst innan det togs bort eller annat. Ange webbadressen om möjligt eller annan lokaliseringsinformation: 
 2. Ditt namn, din postadress, ditt telefonnummer och din e-postadress. 
 3. Följande uttalande: ”Med avseende på detta klagomål och denna bestridandeanmälan samtycker jag härmed till jurisdiktionen för Federal District Court för det rättsdistrikt där min postadress är belägen, eller om min adress är utanför USA, för ett rättsdistrikt där Expedia, Inc. kan finnas. Jag samtycker vidare till att acceptera delgivning från parten som skickade in den ursprungliga anmälan om upphovsrättsintrång eller den partens ombud.”  
 4. Följande uttalande: ”Jag svär under ed att jag i god tro anser att innehållet som identifieras ovan har tagits bort eller inaktiverats som ett resultat av ett misstag eller felidentifiering.” 
 5. En underskrift av den person som hävdar att innehållet publicerades korrekt och lagligt.  

Du kan skicka din Bestridandeanmälan till oss (a) via e-post till CopyrightComplaints@expediagroup.com, (b) per fax till +1 425 6797251, Att.: Expedia Group Copyright Agent, c/o Legal Department eller (c) genom att skicka en utskriven undertecknad kopia till:  

Expedia Group Copyright Agent   

c/o Legal Department   

Expedia, Inc.   

1111 Expedia Group Way W   

Seattle, Washington 98119, USA   

 

För att påskynda granskningen av, och åtgärd som svar på, din Bestridandeanmälan ska du ladda ned, fylla i och returnera blanketten för bestridande av upphovsrättsintrång enligt instruktionerna på blanketten.   

OBS! Vi kommer inte att behandla din anmälan om den inte är korrekt ifylld eller om den är ofullständig.  

 

Anmälan om missbruk av varumärke 

Om du anser att vår tjänst eller en annons på vår tjänst gör intrång på eller missbrukar ditt varumärke ska du fylla i en blankett för anmälan om missbruk av varumärke (”Anmälan avseende varumärke”) och skicka den till vårt varumärkesombud som anges nedan. När vi mottar en Anmälan avseende varumärke kommer vi att vidta lämplig åtgärd, inklusive att svara på anmälan om det påstådda missbruket är en del av vår tjänst, eller att informera ägaren som publicerade den hävdade intrångsanvändningen att vi har tagit emot en Anmälan avseende varumärke, ta bort tydligt intrång på varumärket från annonsen eller vår tjänst och/eller i förekommande fall avsluta den användarens konto.  

Inkludera följande i din Anmälan avseende varumärke: 

 1. Lista eller identifiera varumärket som du anser att det har gjorts intrång på. 
 2. Identifiera beteckningen som du anser gör intrång på eller missbrukar varumärket, och webbplatsen eller annonserna där varumärket hävas bli missbrukat. Ange om möjligt en URL eller länk.  
 3. Ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och, om tillgängligt, en e-postadress som du kan kontaktas på.  
 4. Följande uttalande: ”Jag anser i god tro att användningen av ovanstående beteckning på det sätt som klagas på inte är auktoriserat eller tillåtet och gör intrång på eller missbrukar varumärket.”  
 5. Följande uttalande: ”Informationen i denna anmälan är korrekt och jag intygar under ed att jag äger eller har befogenhet att agera på uppdrag av innehavaren av en exklusiv rättighet i varumärket som hävdas blivit kränkt eller missbrukat.” 
 6. En underskrift av den person som lämnar in denna anmälan.  

Du kan skicka din Anmälan avseende varumärke till oss (a) via e-post till TrademarkComplaints@expediagroup.com, (b) per fax till +1 425 6797251, Att.: Expedia Group Trademark Agent, c/o Legal Department eller (c) genom att skicka en utskriven undertecknad kopia av Anmälan avseende varumärke till:  

Expedia Group Trademark Agent  

c/o Legal Department  

Expedia, Inc.  

1111 Expedia Group Way W  

Seattle, Washington 98119, USA  

 

För att påskynda granskningen av, och åtgärd som svar på, din Anmälan avseende varumärke ska du ladda ned, fylla i och returnera blanketten för anmälan om missbruk av varumärke enligt instruktionerna på blanketten.  

OBS! Vi kommer inte att behandla din anmälan om den inte är korrekt ifylld eller om den är ofullständig.