PDF

ANVÄNDARVILLKOR

Senast reviderad: 2023-09-29
Hej och välkommen! Vi uppskattar att du tar dig tid att läsa dessa användarvillkor (”Villkoren”).
Dessa Villkor är viktiga eftersom de, tillsammans med din bokningsbekräftelse via e-post (”Bokningsbekräftelsen”), anger de juridiska villkoren på vilka resetjänster görs tillgängliga för dig via vår tjänst. De täcker också all interaktion eller kommunikation du har med oss genom vår tjänst.
Din användning av vår tjänst är villkorad av att du accepterar dessa Villkor. Du måste också acceptera dessa Villkor för att kunna boka en resetjänst. Om du inte accepterar dessa Villkor ska du inte använda vår tjänst eller boka en resetjänst.
Vi kan när som helst ändra dessa Villkor och du måste acceptera de uppdaterade Villkoren för att kunna fortsätta använda vår tjänst efter att dessa Villkor ändrats. Vi rekommenderar att du sparar eller skriver ut en kopia av dessa Villkor.
I dessa Villkor:
avser ”vi”, ”oss” eller ”vår” Expedia, Inc., ett Washington-bolag med säte på 1111 Expedia Group Way W, Seattle, WA 98119, USA, som tillhandahåller vår tjänst
avser ”Expedia Travel” Travelscape, LLC, ett bolag registrerat i, och för alla ändamål hemmahörande i USA med säte på 5000 W. Kearney Street, Springfield, MO 65803, USA
vår Företagsgrupp” avser oss och våra dotterbolag och affiliatebolag
våra Partner” avser alla anslutna, sammärkta eller länkade webbplatser genom vilka vår företagsgrupp tillhandahåller innehåll eller tjänster
vår Tjänst” avser tillhandahållandet av våra webbplatser, appar och onlineverktyg
Resetjänster” avser de resetjänster som gjorts tillgängliga för dig av den eller de relevanta reseleverantörerna genom vår Tjänst, såsom vistelser på ett boende, flyg, biluthyrning eller aktiviteter, etc.
Reseleverantör” avser den reseleverantör som gör Resetjänsterna tillgängliga för dig genom vår Tjänst
du” avser dig, resenären, när du använder vår Tjänst eller gör en bokning med vår Tjänst.
Läs dessa Villkor noggrant.
Avsnitt 1 Regler och restriktioner
Förutom dessa Villkor gäller även andra villkor som tillhandahålls av Reseleverantörer (såsom ett flygbolags transportvillkor, ett boendes villkor eller ett hyrbilsföretags hyresavtal etc.) för din bokning och benämns (”Regler och restriktioner”)
För att göra en bokning måste du acceptera de Regler och restriktioner som Reseleverantören du väljer har (såsom betalning av förfallna belopp, återbetalningsbarhet, straffavgifter, tillgänglighetsbegränsningar och användning av priser eller tjänster, etc.) Relevanta Regler och restriktioner tillhandahålls dig innan du gör en bokning och införlivas genom referens i dessa Villkor.
Om du bryter mot en Reseleverantörs Regler och restriktioner, kan det leda till annullering av din bokning och att du nekas tillgång till den relevanta Resetjänsten. Du kan också förlora pengar som betalats för en sådan bokning och vi eller Reseleverantören kan debitera ditt konto för eventuella kostnader som vi eller de ådrar sig som resultat av en sådan överträdelse.
Reseleverantörer kan antingen vara privatpersoner som verkar från konsument till konsument eller näringsidkare som verkar från företag till konsument. På vår Tjänst märker vi annonser med ”privat värd” eller ”privat leverantör” när Reseleverantören har meddelat oss att de agerar i egenskap av privatperson (ej näringsidkare). Tänk på, att om du ingår ett avtal med en privatperson på en konsument-till-konsument basis, kommer inte konsumentlagstiftningen att gälla i förhållande till ditt avtal med Reseleverantören. Reseleverantören är ensam ansvarig för att avgöra om de verkar som konsument eller näringsidkare och för eventuella utfästelser de gör till dig med avseende på deras status.
I vissa länder, när betalning tas emot vid bokningstillfället, kan Expedia Travel vara Reseleverantör i syfte att göra Resetjänsten tillgänglig för dig, inklusive men inte begränsat till Resetjänster som tillhandahålls inom EU enligt Artiklarna 28 och 306-310 i EU:s gemensamma system för mervärdesskatt 2006/112/EG och all likvärdig inhemsk lagstiftning i ett annat land. I dessa fall är Regler och restriktioner de villkor som tillhandahålls av den underliggande leverantören (såsom ett flygbolags transportvillkor, ett boendes villkor eller ett hyrbilsföretags hyresavtal etc.)
Avsnitt 2 Använda vår Tjänst
Våra regler
Vi tillhandahåller vår Tjänst för att hjälpa dig hitta information om Resetjänster och för att hjälpa dig att boka dessa Resetjänster. Den tillhandahålls dig inte för något annat ändamål.
Vi strävar efter att ge dig många resealternativ genom vår Tjänst. Vår Tjänst ger dig inte en uttömmande lista över resealternativ som är tillgängliga på en viss destination eller som svar på en viss sökfråga. Resetjänster tillgängliga för bokning via vår Tjänst och ytterligare resealternativ kan också vara tillgängliga för bokning via andra distributionskanaler.
Du samtycker till att:
 • du endast kommer att använda vår Tjänst för personliga och icke-kommersiella ändamål
 • du måste vara minst 18 år och ha laglig behörighet att ingå avtal
 • du kommer att använda vår Tjänst på ett lagligt sätt och i enlighet med dessa villkor
 • all information som du tillhandahåller är sann, korrekt, aktuell och fullständig
 • om du har ett konto hos oss kommer du att:
 • skydda din kontoinformation
 • vara ansvarig för all användning av ditt konto av dig eller andra
 • om du bokar för andras räkning:
 • kommer du att få deras tillstånd innan du agerar på deras vägnar
 • kommer du att informera dem om villkoren som gäller för bokningen (inklusive Regler och restriktioner) och se till att de accepterar sådana villkor
 • ansvarar du för att betala alla förfallna belopp, för att göra eventuella ändrings-/avbokningsförfrågningar och för alla andra frågor som rör bokningen.
Du samtycker också till att inte:
 • göra någon falsk eller bedräglig bokning
 • tillgå, övervaka eller kopiera något innehåll på vår Tjänst med hjälp av någon robot, spindel, skrapa eller andra automatiserade medel eller någon manuell process
 • bryta mot restriktionerna i något robotförbud på vår Tjänst eller gå förbi eller kringgå andra åtgärder som vidtas för att förhindra eller begränsa åtkomsten till vår Tjänst
 • vidta någon åtgärd som ålägger eller kan påföra en orimlig eller stor belastning på vår infrastruktur
 • djuplänka till någon del av vår Tjänst
 • ”rama in”, ”spegla” eller på annat sätt införliva någon del av vår Tjänst på någon annan webbplats.
Tillgång
Vi kan, efter en rimlig bedömning, när som helst neka vem som helst tillgång till vår Tjänst av valfritt giltigt skäl. Vi kan även när som helst införa förbättringar och ändringar i vår Tjänst.
Hur vi sorterar dina sökresultat
Genom våra Tjänster finns det många resealternativ tillgängliga och vi vill göra dina sökresultat så relevanta som möjligt. På sökresultatsidan visas vår förvalda sorteringsordning, men du kan välja hur dina sökresultat ska sorteras och även använda filteralternativ för att prioritera resultat baserat på dina valda preferenser, till exempel pris, gästbetyg eller andra kriterier. Läs mer om hur vi sorterar dina sökresultat här.
Inom dina sökresultat visar vi ibland också resealternativ som är betalda kommersiella annonser från våra Reseleverantörer. För din information är sådana resealternativ tydligt märkta med ”Annons” eller liknande motsvarande märkning, för att skilja dem från andra resealternativ.
Omdirigering och tredje parts bokningstjänster
Om du omdirigeras från vår Tjänst till en tredje parts bokningstjänst (till exempel för biluthyrning) för att göra en resebokning, tänk då på att alla bokningar som görs via en sådan bokningstjänst kommer att ske med den tredje parten och inte med oss. Vi är inte ansvariga för bokningar gjorda genom tredje parts bokningstjänster och vi har inget ansvar gentemot dig med avseende på en sådan bokning, förutom om de utgör en del av ett sammanlänkat researrangemang som definieras och förklaras i Avsnitt 6F (Paketresor). I villkoren för den tredje partens tjänsteleverantör anges vilka rättigheter du har gentemot dem och där förklaras också deras ansvar gentemot dig. Om bokningen du gör hos en tredje parts tjänsteleverantör utgör en del av ett sammanlänkat researrangemang, har vi skydd på plats för att återbetala dina betalningar till oss för alla tjänster som inte utförts på grund av vår insolvens.
Avsnitt 3 Bokningsbekräftelse
Din Bokningsbekräftelse innehåller viktiga delar av din bokning, som t.ex. beskrivning av bokad Resetjänst och dess pris.
Vi skickar din Bokningsbekräftelse och eventuella relevanta resedokument till den e-postadress du anger när du bokar. Om du inte får din Bokningsbekräftelse inom 24 timmar efter att du gjort bokningen bör du kontakta oss.
Avsnitt 4 Betalning
Pris
Priset för Resetjänsten(-erna) kommer att överensstämma med erbjudandet på vår Tjänst, förutom om det föreligger uppenbara fel.
Priserna för Resetjänster är dynamiska och kan ändras när som helst. Prisändringar kommer inte att påverka redan godkända bokningar, förutom om det föreligger uppenbara fel. Vi visar många Resetjänster och vi bemödar oss om att säkerställa att det visade priset är korrekt. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella prisfel på vår Tjänst.
Om det finns ett uppenbart fel och du har gjort en bokning kommer vi att erbjuda dig möjligheten att behålla din bokning genom att betala rätt pris eller så avbokar vi din bokning utan påföljd. Vi har ingen skyldighet att tillhandahålla Resetjänster för dig till ett felaktigt (lägre) pris även efter att du har fått en bokningsbekräftelse, om felet rimligen borde ha varit uppenbart för dig.
Skatter
Priserna som visas via vår Tjänst kan inkludera skatter eller skatteavgifter. Sådana skatter eller skatteavgifter kan inkludera belopp associerade med mervärdesskatt, skatt på varor och tjänster, försäljningsskatt, beläggningsskatt och andra skatter av liknande karaktär.
Skatter eller skatteavgifter beräknas eller uppskattas i allmänhet utifrån de priser som visas genom vår tjänst före eventuella rabatter (inklusive de som ges av oss), kuponger och lojalitetspoäng som kan vara tillämpliga på din bokning, såvida inte dessa rabatter, kuponger och lojalitetspoäng betraktas som en prissänkning i syfte att beräkna eller uppskatta skatter i den relevanta jurisdiktionen för bokningen.
I vissa jurisdiktioner kan du vara ansvarig för att betala lokala skatter som påförs av lokala skattemyndigheter (såsom stadsskatter eller turistskatter, etc.) Vår Företagsgrupp eller Reseleverantören kan debitera dig sådana lokala skatter. Innan du slutför din bokning kommer vår Företagsgrupp att meddela dig om eventuella lokala skatter som du måste betala, om Reseleverantören har meddelat vår Företagsgrupp om sådana skatter.
Beloppet för lokala skatter kan ändras mellan bokningsdatum och vistelsedatum. Om skatterna har ändrats vid ditt vistelsedatum kan du bli skyldig att betala skatt till den högre skattesatsen.
Genomförande av betalning
För vissa Resetjänster, såsom en Paketresa (enligt definitionen i Avsnitt 6F (Paketresor)), kan betalning debiteras av mer än en part (vilket kommer att framgå av ditt kontoutdrag), men det totala beloppet som debiteras kommer inte att överstiga det totala priset för alla Resetjänster.
När betalning krävs vid tidpunkten för din bokning och betalas i den lokala valutan för vår Tjänst (i förekommande fall), kommer företaget som tar emot betalningen (via tredje parts betalningstjänster) och debiterar din betalningsmetod att vara det företag som anges bredvid den relevanta platsen för vår Tjänst i nedanstående tabell.
Plats
Vårt företag som tar emot din betalning
Österrike, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Kina, Danmark, Egypten, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Indonesien, Irland, Italien, Jordanien, Kuwait, Libanon, Malaysia, Marocko, Nederländerna, Norge, Oman, Qatar, Filippinerna, Portugal, Rumänien, Saudiarabien, Sydafrika, Spanien, Sverige, Taiwan, Thailand, Turkiet, Förenade Arabemiraten, Vietnam
Travel Partner Exchange S.L.
Australien
Travelscape, LLC. ett företag registrerat i Australien
Brasilien
Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda.
Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panama, Peru, Venezuela
Travelscape, LLC.
Kanada
TPX Travel Canada ULC
Hongkong
Travel Partner Exchange Hong Kong Limited
Indien
Hotels.com India Private Limited
Japan
Travel Partner Exchange Japan KK
Mexiko
Expedia Mexico, S de R. L. de C.V.
Nya Zeeland
Travel Partner Exchange New Zealand Ltd.
Singapore
Travel Partner Exchange Singapore Pte. Ltd.
Sydkorea
Travel Partner Exchange Korea Co., Ltd.
Schweiz
Travel Partner Exchange Switzerland Limited
Storbritannien
Travel Partner Exchange UK Limited
USA
Travelscape, LLC.
Oavsett paragrafen om gällande lag och jurisdiktion i Avsnitt 15 (Allmänt) i dessa Villkor, när ett av våra företag (enligt tabellen ovan) tar emot din betalning (via tredje parts betalningstjänster) och debiterar din betalningsmetod, kommer lagen i det företagets land att gälla för den betalningstransaktionen.
Vårt sekretessmeddelande ger information om hur vi använder dina betalnings- och kontouppgifter när du väljer att vi ska lagra ett kredit- eller betalkort eller annan betalningsmetod för framtida bruk.
Betalningsverifiering
Du godkänner att det relevanta företaget (enligt tabellen ovan) eller Reseleverantören:
 • verifierar din betalningsmetod genom att erhålla en förauktorisation, ta ut en nominell avgift eller genom andra verifieringsmetoder, och
 • vid verifiering, debitera din betalningsmetod.
Avgifter som tas ut av banker
En del banker och kortutgivare tar ut avgifter för internationella eller gränsöverskridande transaktioner. Om du till exempel gör en bokning med ett kort som utfärdats i ett annat land än Reseleverantörens plats eller om du väljer att göra transaktioner i en valuta som skiljer sig från den lokala valutan för vår Tjänst, kan din kortutgivare debitera dig en avgift för den internationella eller gränsöverskridande transaktionen.
Dessutom tar en del banker och kortutgivare ut avgifter för valutaväxling. Om du till exempel bokar i en annan valuta än ditt kreditkorts valuta kan din kortutgivare växla bokningsbeloppet till ditt kreditkorts valuta och debitera en växlingsavgift.
Om du har några frågor om dessa avgifter eller växelkursen som tillämpats på din bokning, ber vi dig kontakta din bank eller kortutgivare. Vår Företagsgrupp är inte kopplad till eller ansvarig för några avgifter relaterade till varierande växelkurser och kortutgivares avgifter.
Valutaväxling
Valutaväxlingskurser som visas på vår Tjänst är baserade på offentliga källor och aktuella växelkurser, som kan variera mellan den tidpunkt då bokningen gjordes och tidpunkten för resan. Sådana kurser tillhandahålls endast i informationssyfte och, även om vi försöker tillhandahålla information som är korrekt, garanterar inte vår Företagsgrupp riktigheten av sådana valutaväxlingskurser eftersom de ligger utom vår kontroll.
Alternativa betalningsmetoder
Vi kan komma att samarbeta med leverantörer av alternativa betalningsmetoder (som konsumentfinansieringsföretag), för att erbjuda våra resenärer alternativa betalningsmetoder. Vår Företagsgrupp stöder eller rekommenderar inte någon alternativ betalningsleverantör eller deras produkter eller tjänster. Vår Företagsgrupp ansvarar inte för någon alternativ betalningsleverantörs innehåll, handlingar eller försummelser. Din användning av en sådan leverantörs betalningsmetod sker på egen risk och kommer att styras av sådan leverantörs villkor och policyer.
Bedrägeri
Om en bokning eller ett konto visar tecken på bedrägeri, missbruk, koppling till en person eller enhet som är sanktionerad av regeringen eller annan misstänkt aktivitet kan vi begära extra information från dig.
Om vi har rimlig anledning att dra slutsatsen att en bokning eller ett konto är associerat med bedrägeri eller misstänkt aktivitet kan vi:
 • avboka alla bokningar kopplade till ditt namn, e-postadress eller konto
 • stänga alla associerade konton
 • vidta rättsliga åtgärder, inklusive att försöka hålla dig ansvarig för eventuell förlust.
Kontakta oss om en bokning avbokas eller ett konto stängs.
Avsnitt 5 Avbokning eller ändring av en bokning
Om du vill avboka eller ändra
Avbokningar eller ändringar av en bokning (med avseende på resedatum, destination, plats där resan startar, boende eller transportmedel) kan göras genom att du kontaktar oss.
Du har inte en automatisk rätt att avboka eller ändra en bokning såvida inte den relevanta Reseleverantören tillåter det enligt deras Regler och restriktioner (som tillhandahålls dig innan du gör en bokning), eller om du har bokat en Paketresa (enligt definitionen i Avsnittet 6F (Paketresor)) och sådan avbokning eller ändring är tillåten (se Avsnitt 6F (Paketresor)).
Reseleverantörer kan debitera dig avgifter för att avboka (helt eller delvis) eller ändra en bokning. Sådana avgifter kommer att anges i Regler och restriktioner. Du samtycker till att betala alla avgifter som du ådrar dig. Tänk på att vid ändringar kommer priset för dina nya arrangemang att baseras på det tillämpliga priset vid den tidpunkt du ber oss att göra ändringen. Detta pris kanske inte är detsamma som när du ursprungligen bokade Resetjänsterna. Priser tenderar att öka ju närmare avresedatumet som ändringen görs.
Läs relevanta Regler och restriktioner så att du vet vilka villkor som gäller för din bokning. Till exempel:
 • om du bokar en vistelse på ett boende och du inte avbokar eller ändrar din bokning före det relevanta datumet i avbokningspolicyn, kan du bli föremål för de avboknings- eller ändringsavgifter som visas i relevanta Regler och restriktioner
 • vissa boenden tillåter inte avbokningar av, eller ändringar av, bokningar efter att de har gjorts
 • om du gör en Betala senare-bokning och uteblir eller avbokar bokningen, kan boendet ta ut en avgift för utebliven ankomst eller avbokning enligt gällande Regler och restriktioner och du kommer att debiteras boendets avgift för utebliven ankomst eller avbokning
 • om du inte dyker upp eller inte använder en del av eller alla de bokade Resetjänsterna, kan återbetalningar utebli på grund av dig i enlighet med relevanta Regler och restriktioner
 • om en avbokning påverkar mer än en person i en bokning (till exempel två flygbiljetter bokade på en enda resplan, etc.) kommer alla tillämpliga avbokningsavgifter att tas ut för varje person på den avbokade bokningen.
Om du vill avboka eller ändra någon del av en bokning och sådan avbokning eller ändring tillåts av den relevanta Reseleverantören, kan vi, utöver eventuella avgifter som tas ut av Reseleverantören, även debitera dig en administrationsavgift. Om en sådan administrationsavgift tillämpas, kommer den att meddelas dig innan du går vidare med ändringen/avbokningen.
För ytterligare rättigheter och restriktioner relaterade till en Paketresa (enligt definitionen i Avsnitt 6F (Paketresor)), se Avsnitt 6F (Paketresor).
Annan avbokning eller ändring
Vi (och den relevanta Reseleverantören) kan avboka din bokning om full betalning för bokningen, eller någon tillämplig avboknings-/ändringsavgift eller avgift relaterad till en bokning inte erhållits på förfallodagen.
Av olika anledningar (som att ett boende är överbokat på grund av anslutningsproblem eller ett boende är stängt på grund av en orkan etc.) är det möjligt att en bokning kan avbokas eller ändras av Reseleverantören eller oss. Om detta händer kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att meddela dig så snart som möjligt och erbjuda alternativ/assistans där så är möjligt eller en återbetalning.
Återbetalning
Eventuella återbetalningar kommer att överföras till dig till den betalningsmetod du använde för att göra den ursprungliga bokningen. Sådana återbetalningar kommer att göras av den part som tog emot din ursprungliga betalning. Vi har ingen insyn i en Reseleverantörs återbetalningsprocess. Våra avgifter återbetalas inte om inte annat anges under bokningsprocessen.
Avsnitt 6 Specifika villkor för Resetjänster
Detta avsnitt innehåller information om de villkor som är relevanta för de specifika Resetjänster som tillhandahålls av Reseleverantören. Denna information är inte uttömmande och ersätter inte de relevanta Regler och restriktioner som du får innan du gör en bokning.
Varje Resetjänst kan erbjudas separat eller som en del av en Paketresa (enligt definitionen i Avsnitt 6F (Paketresor)) och är föremål för Reseleverantörens relevanta Regler och restriktioner. Läs även detta avsnitt som också, i tillämpliga fall, kommer att gälla för din bokning. Om det finns någon inkonsekvens mellan detta avsnitt och relevanta Regler och restriktioner, har relevanta Regler och restriktioner företräde.
A. Vistelser
Vår Tjänst kan erbjuda dig alternativet att Betala nu eller Betala senare. Rumspriser (inklusive eventuella tillämpliga skatter och avgifter) visas för dig via vår Tjänst under betalningsalternativen Betala nu och Betala senare. Observera att skatter och avgifter kan variera beroende på vilket betalningsalternativ du väljer. Skatter och valutakurser kan ändras under tiden mellan bokningen och din vistelse.
Betala nu
Om du väljer betalningsalternativet Betala nu kommer det relevanta företaget (enligt Avsnitt 4 (Betalning)) vanligtvis att debitera bokningsbeloppet på din betalningsmetod vid bokningen.
Betala senare
Om du väljer betalningsalternativet Betala senare kommer Reseleverantören vanligen att debitera din betalningsmetod i den lokala valutan vid tidpunkten för din vistelse eller som på annat sätt meddelats dig under bokningsprocessen.
Deposition
Vissa Reseleverantörer kräver ett betalkort eller kontant deposition vid incheckningen för att täcka extra kostnader som uppstår under din vistelse. Sådan deposition är inte relaterad till någon betalning som mottagits av det relevanta företaget (enligt Avsnitt 4 (Betalning)) för din bokning.
Utebliven ankomst första natten
Om du inte kommer till boendet den första natten i bokningen, men planerar att checka in för de efterföljande nätterna, måste du bekräfta detta med oss före det ursprungliga incheckningsdatumet. Om du inte bekräftar detta kan hela din bokning annulleras. Återbetalning för uteblivna ankomster kommer endast att ske i enlighet med relevanta Regler och restriktioner för boendet.
Gruppbokningar
Du får inte boka fler än 8 rum genom vår Tjänst för samma boende för samma vistelsedatum. Om du bokar fler än 8 rum i separata bokningar kan vi komma att annullera dina bokningar. Vi kan också debitera dig en avbokningsavgift och om du betalade en ej återbetalningsbar deposition kan sådan deposition förverkas. Om du vill boka fler än 8 rum, ber vi dig att boka via avsnittet ”Grupper och möten” på vår Tjänst. Du kan bli ombedd att underteckna ett skriftligt avtal eller betala en icke återbetalningsbar deposition.
Betyg
Betyg som visas genom vår Tjänst indikerar vad du kan förvänta dig på boenden som visar den betygsnivån, inklusive (i förekommande fall) betyg från lokala och nationella stjärnklassificeringsorganisationer. Dessa kan skilja sig från standarder i ditt eget land. Webbplatsens betyg representerar eller lovar inte någon speciell funktion eller bekvämlighet. Ytterligare information finns i avsnittet ”Översikt” eller ”Bekvämligheter” på boendets informationssida. Dessa riktlinjer kan komma att ändras och vår Företagsgrupp och våra Partner kan inte garantera riktigheten av något specifikt betyg som visas från tid till annan genom vår Tjänst.
Måltider
Om måltider ingår i din bokning, beror antalet måltider som ingår på antal nätter i vistelsen. Helpension inkluderar normalt frukost, lunch och middag. Halvpension inkluderar normalt frukost plus antingen lunch eller middag. Ingen återbetalning kommer att göras om du avstår från en eller flera måltider.
B. Vrbo semesterbostäder
När du bokar en semesterbostad som distribueras via vår Tjänst från Vrbo eller något av Vrbo-varumärkena (Stayz, Bookabach, FeWo Direkt och Abritel), häri kallat en ”Vrbo Semesterbostad”, gäller de Vrbo-villkor som vi presenterar för dig under bokningsprocessen för din betalning och bokning av Vrbo Semesterbostaden.
C. Flyg
Reseleverantörernas Regler och restriktioner för flygresetjänster görs tillgängliga innan du gör en bokning och kan även läsas här:
Bagage
Om betalar till vår Företagsgrupp (betalningen tas emot på uppdrag av Reseleverantören) för en fristående flygbokning, kommer vi att agera som ombud för sådan Reseleverantör. Ditt avtal för flyget är mellan dig och den relevanta Reseleverantören.
Priset och tillgängligheten för ditt flyg garanteras först när ditt köp av Resetjänsten är slutfört och dina biljetter har utfärdats.
Lågprisflyg
För vissa flygningar kan priset som visas ha konverterats från en annan valuta. Detta är av bekvämlighetsskäl för att ge dig ett uppskattat pris i din lokala valuta. Det faktiska beloppet som debiteras av flygbolaget kan skilja sig åt på grund av olika växelkurser som tillämpas av banker och kortutfärdande företag, men du kommer att få det belopp som föreslås debiteras av flygbolaget innan du slutför bokningen. Se Avsnitt 4 (Betalning) för information om avgifter som kan tas ut av banker och kortutgivare.
Vissa flygresor med lågprisflygbolag kan endast ändras eller avbokas genom att kontakta flygbolaget direkt. Vi kanske inte informeras om du ändrar eller avbokar en flygresa med ditt flygbolag direkt, eller om flygbolaget gör några ändringar i tidtabellen för ditt flyg. Sådana ändringar kanske inte heller återspeglas i den resplan vi tillhandahåller dig genom vår Tjänst. Vi rekommenderar att du skriver ut alla efterföljande e-postmeddelanden om ändringar av din resplan som du får direkt från flygbolaget.
Omdirigering från webbplatsen
Ibland kan du bli omdirigerad från vår Tjänst till flygbolagets webbplats för att slutföra din bokning och betala. Ditt avtal för en sådan bokning är med det relevanta flygbolagets Reseleverantör. Vår Företagsgrupp är inte associerad med, eller ansvarig för, några sådana bokningar.
Regler och villkor för flyg
Du förstår och accepterar att:
 • flygbolag har den slutliga kontrollen av sina tidtabeller, och de kan ändra eller ställa in ditt flyg av olika anledningar (till exempel mekaniska problem eller ogynnsamt väder, etc.) Närhelst flygbolaget ger oss information om en ändring av eller inställt flyg i din resplan kommer vi att vidarebefordra den till dig och hjälpa dig att bedöma dina alternativ. Du bör alltid kontrollera den planerade avgångstiden för ditt flyg innan resan
 • flygbolag kontrollerar sittplatser och vi garanterar inte tillgången på specifika platser, även om de är förbokade
 • om du bokar ett flyg tur och retur och inte använder det utgående flyget kan flygbolaget ställa in returflyget utan återbetalning
 • för special- eller charterflyg visas flygbolaget, flygtidtabellen, flygplanstypen, resplanen och eventuella stopp endast som en indikation. Dessa detaljer kan komma att ändras även efter bekräftelse. Kontrollera relevanta Regler och restriktioner innan du bokar
 • vissa flygbolag tar ut extra avgifter för måltider, bagage och val av önskat säte etc. Såvida vi inte tillhandahåller sådana valfria tjänster för bokning via vår Tjänst är alla referenser om dessa extra valfria tjänster och relaterade avgifter som visas via vår Tjänst endast för information och kan när som helst uppdateras av flygbolagen. Om vi ger dig möjlighet att boka sådana extratjänster via vår Tjänst, kommer priset för sådana tillval att visas för dig och priset för de du väljer, läggs till i ditt pris
 • du måste följa relevanta Regler och restriktioner för transport av barn. Barn som är äldre än 2 år på hemresan måste ha en returbiljett till barnpris för både ut- och inresan. Du kommer inte att vara berättigad till återbetalning av eventuella sittplatsavgifter som uppstått under resan om du inte följer detta. Barn under 2 år kommer inte att tilldelas sin egen plats såvida inte en barnbiljett har bokats för dem. Ensamresande barn under 14 år tillåts endast flyga i enlighet med relevanta Regler och restriktioner
 • transport av farligt material ombord på flygplan i ditt bagage eller på dig är generellt förbjudet.
Kombinerade enkelbiljetter
Vi kan erbjuda dig möjligheten att boka två enkelbiljetter istället för en returbiljett. Kombinerade enkelbiljetter kan ge ett större utbud av flyg. De är ofta billigare och kan kombineras på samma flygbolag eller på olika flygbolag.
Till skillnad från tur-och-returbiljetter är varje enkelbiljett föremål för sina egna Regler och restriktioner. Om en av dessa flygningar påverkas av ett flygbolagsbyte (som avbokning eller ombokning) kan du behöva göra ändringar på det andra flyget. I sådana fall kommer du att vara ansvarig för eventuella debiteringar eller avgifter som du ådrar dig för att göra ändringar av det opåverkade flyget. Vi kommer att informera dig om detta om du bokar enkelbiljetter istället för en tur-och-returbiljett, så att du kan överväga om du ska boka dessa typer av biljetter.
Flygmil och kuponger
Flygmil och kuponger från lojalitetsprogram får inte användas vid bokning av flyg via vår Tjänst.
Utförande flygbolag
Flygresor som bokas med ett flygbolag utförs ibland av ett annat flygbolag. När flygresan utförs av ett annat bolag visas uppgifter om utförande flygbolag via vår Tjänst. Flygbolaget som utfärdar din biljett kommer att debitera dig för din flygresa och kommer att visas på ditt kontoutdrag.
Utebliven ankomst eller avbokning
Vi utebliven ankomst eller avbokning kan du ha rätt till en återbetalning av flygskatter och avgifter som ingår i priset för den köpta flygresan. I det här fallet kan du begära en sådan återbetalning från oss, (via e-post till support@chat.mrjet.se eller genom att ringa 077 575 74 33 (lokal samtalstaxa) 00 46 77 575 74 33 (från utlandet)), så skickar vi din begäran till flygbolaget på dina vägnar.
Ersättning för avbokning, nekad ombordstigning och förseningar
Om ett flygbolag ställer in eller försenar ett flyg, inte kan tillhandahålla tidigare bekräftat utrymme, inte landar på flygplatsen för din mellanlandning eller destination, eller orsakar att du missar ett anslutningsflyg som du har en bokning på, kan du ha rätt till viss ersättning från flygbolaget enligt förordning (EG) 261/2004, som du kan läsa här.
Flygbolagets ansvar
Lagar, fördrag och flygbolagets egna Regler och restriktioner begränsar normalt ett flygbolags ansvar för dödsfall, personskador och andra skador.
EU:s lista över svartlistade flygbolag
I enlighet med EU-förordningar finns information om flygbolag som är föremål för ett verksamhetsförbud inom Europeiska gemenskapen här.
D. Bilar
Betalning
För vissa bokningar kan betalningen för din hyrbilsbokning debiteras av Reseleverantören, istället för av vår Företagsgrupp.
När du hämtar din hyrbil måste du/föraren uppvisa ditt/sitt giltiga kreditkort. Du måste kontrollera med Reseleverantören vilka kreditkort de accepterar. Betalkort accepteras inte. Reseleverantören kan skicka in en auktoriseringsbegäran till din kreditkortsutgivare under hyresperioden i form av en deposition. Du/föraren bör se till att du har en tillräcklig kreditgräns för detta ändamål. Vissa större biltyper kan kräva två kreditkort.
Om du inte följer ovanstående regler, kan det hända att Reseleverantören inte gör fordonet tillgängligt för dig och du kan, i enlighet med Regler och restriktioner, behöva betala ett belopp upp till totalpriset för hyrbilen.
Extra avgifter
Extra avgifter kan tillkomma som du får betala till den lokala Reseleverantören. Dessa avgifter kan till exempel täcka tankning, snödäck, avgift för extra förare, tilläggsavgifter för unga förare, barnstolar och leverans- och upphämtningsavgifter, etc. Vi och Reseleverantören är inte ansvariga för att betala sådana extra avgifter.
Ett självriskbelopp för försäkring kan vara tillämpligt i händelse av stöld av eller skada på hyrbilen och betalas av dig till Reseleverantören. Detta kommer att variera beroende på Reseleverantör och uthyrningsland. Köp av valfritt extra försäkringsskydd av dig lokalt kan ta bort/reducera tillämplig självrisk. Vi och Reseleverantören är inte ansvariga för betalning av eventuell självrisk eller tillhandahållande av extra försäkringsskydd.
Bränsle ingår vanligtvis inte i hyrespriset. I vissa länder kan vissa Reseleverantörer debitera dig för tankning när fordonet återlämnas. Om inte annat avtalats måste du lämna tillbaka hyrbilen till samma filial hos Reseleverantören som den hämtades ifrån.
Upphämtning och användning av hyrbilar
Förare måste vanligtvis vara mellan 21 och 75 år, även om detta kan variera beroende på relevant Reseleverantör och uthyrningsland. Du ansvarar för att kontrollera detta med Reseleverantören. Extra avgifter kan tillkomma om en förare är under 25 år eller över 70 år.
När du hämtar din hyrbil måste du/föraren uppvisa ditt/sitt fullt giltiga körkort för kategorin hyrt fordon. Internationella hyrbilsfirmor kan ha olika körkortskrav. Kontrollera exakt vilken dokumentation som Reseleverantören kräver. Till exempel, om körkortet inte är på det latinska alfabetet krävs ett internationellt körkort. Extra dokumentation, som pass eller upp till två former av bevis på namn och adress, kan också krävas.
Vanligtvis kommer du inte att tillåtas att ta din hyrbil utanför hyrlandet, eller på färjor, och ytterligare begränsningar kan gälla.
Avbokningar och outnyttjade hyrdagar
Inga återbetalningar kommer att erbjudas för bokningar som avbokas inom 6 timmar från upphämtningstidpunkten eller för oanvända hyrdagar.
E. Aktiviteter
Vissa Reseleverantörer som erbjuder aktiviteter kan kräva att du undertecknar deras ansvarsfrihet innan du deltar i den Resetjänst de erbjuder.
Resetjänster – Aktiviteter – är vanligtvis inte överföringsbara eller berättigade till återbetalningar eller ändringar såvida inte Reseleverantören avbokar sådana Resetjänster eller sådana Resetjänster bokas som en del av en Paketresa och sådana rättigheter uppstår enligt Avsnitt 6F (Paketresor).
F. Paketresor
I. Definierade ord/fraser
I detta Avsnitt:
Avser ”Sammanlänkat researrangemang” minst två olika typer av resetjänster som köpts för samma resa eller semester, som inte utgör en paketresa, resulterar i att separata avtal ingås med de enskilda reseleverantörerna, om vi underlättar:
 • vid ett enstaka besök eller kontakt med vårt försäljningsställe, det separata urvalet och separata betalningen av varje resetjänst av dig eller
 • på ett riktat sätt, upphandling av minst en ytterligare resetjänst från en annan reseleverantör där ett avtal med sådan annan reseleverantör ingås senast 24 timmar efter bokningsbekräftelsen på den första resetjänsten.
Om inte mer än en typ av resetjänst som avses i underparagraf (a), (b) eller (c) i definitionen av ”resetjänst” nedan och en eller flera turisttjänster som avses i underparagraf (d) i definitionen av ”resetjänst” nedan är köpta, utgör de inte ett Sammanlänkat researrangemang om de sistnämnda tjänsterna inte står för en betydande del av det kombinerade värdet av tjänsterna och inte annonseras som, och inte på annat sätt representerar, en väsentlig del av resan eller semestern.
Paketresa” betyder en kombination av minst två olika typer av resetjänster för samma resa eller semester, om:
 • dessa tjänster kombineras av oss, inklusive på begäran av eller i enlighet med ditt urval, innan ett enda avtal om alla tjänster ingås
 • oavsett om separata avtal ingås med individuella reseleverantörer, är dessa tjänster: (i) köpta från ett enda försäljningsställe och dessa tjänster har valts ut innan du går med på att betala (ii) erbjuds, säljs eller debiteras till ett inklusive eller totalt pris (iii) annonseras eller säljs under termen ”paketresa” eller under ett liknande ord (iv) kombinerat efter ingåendet av ett avtal genom vilket vi ger dig rätt att välja bland ett urval av olika typer av resetjänster (v) köpt från separata reseleverantörer genom länkade bokningsprocesser online där ditt namn, betalningsuppgifter och e-postadress överförs från den reseleverantör som det första avtalet ingås med till en annan reseleverantör eller reseleverantörer och ett avtal med den eller de sistnämnda reseleverantörerna ingås senast 24 timmar efter bokningsbekräftelsen för den första resetjänsten.
En kombination av resetjänster där inte mer än en typ av resetjänst som avses i underparagraf (a), (b) eller (c) i definitionen av ”resetjänst” nedan kombineras med en eller flera turisttjänster som avses i underparagraf (d) i definitionen av ”resetjänst” nedan är inte en Paketresa om de sistnämnda tjänsterna: (1) inte står för en betydande del av värdet av kombinationen och inte annonseras som, och inte på annat sätt representerar, en väsentlig del av kombinationen (2) har valts ut och köpts först efter det att utförandet av en resetjänst som avses i underparagraf (a), (b) eller (c) i definitionen av ”resetjänst” nedan har påbörjats.
Med ”Paketreselagen” avses implementeringen i svensk lagstiftning av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2302 om paketresor och sammanlänkade researrangemang.
resetjänst” betyder: (a) transport av passagerare (b) boende som inte är en del av passagerarbefordran och inte är avsett för bostadsändamål (c) uthyrning av bilar och vissa andra motorfordon eller motorcyklar (som kräver vissa körkort) (d) varje annan turisttjänst som inte är en del av en resetjänst i den mening som avses i underparagraferna (a), (b) eller (c). Reseförsäkring ska inte betraktas som en resetjänst. Andra turisttjänster som inte ingår i befordran av passagerare, boende eller uthyrning av motorfordon eller vissa motorcyklar, kan till exempel vara inträde till konserter, sportevenemang, utflykter eller nöjesparker, guidade turer, liftkort och uthyrning av sportutrustning som skidutrustning, eller spabehandlingar. Men om sådana tjänster kombineras med endast en annan typ av resetjänst, till exempel boende, bör detta endast leda till skapandet av en Paketresa eller ett Sammanlänkat researrangemang om de står för en betydande del av värdet på Paketresan eller det Sammanlänkade researrangemanget, eller annonseras som, eller på annat sätt representerar en väsentlig del av resan eller semestern. Om andra turisttjänster står för 25 % eller mer av värdet av kombinationen, bör dessa tjänster anses representera en betydande del av värdet på Paketresan eller det Sammanlänkade researrangemanget. Om andra turisttjänster läggs till, till exempel boende, bokat som en fristående tjänst, efter resenärens ankomst till hotellet, skulle detta inte utgöra en Paketresa.
Med ”Oundvikliga och extraordinära omständigheter” avses en situation utanför den parts, som åberopar en sådan situation, kontroll och vars konsekvenser inte hade kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits. Vad som fastställs vara ”Oundvikliga och extraordinära omständigheter” kommer att bero på omständigheterna, men detta kan till exempel omfatta krig, andra allvarliga säkerhetsproblem som terrorism, betydande risker för människors hälsa som utbrott av en allvarlig sjukdom på resmålet eller naturkatastrofer som översvämningar, jordbävningar eller väderförhållanden som gör det omöjligt att resa säkert till destinationen enligt överenskommelsen i Paketavtalet.
II. Din paketresa
Din bokningsbekräftelse kommer att bekräfta vad som ingår i din Paketresa.
Paketresor som visas via vår Tjänst (till exempel ”Paket”) görs tillgängliga av Expedia Travel. Expedia Travel kommer att agera som ”arrangör” av din Paketresa enligt Paketreselagen.
Paketresor som tillhandahålls av Expedia Travel omfattas av:
 • dessa villkor
 • relevanta Regler och restriktioner för Reseleverantörerna av de resetjänster som utgör Paketresan (såsom flygbolaget eller boendet, etc.).
III. Bokningar
Alla bokningar av Paketresor förutsätter tillgänglighet vid bokningstillfället. Vi anstränger oss för att se till att informationen om Paketresor är uppdaterad. Men vi garanterar inte att alla Paketresor som visas fortfarande är tillgängliga vid bokningstillfället. Så snart som möjligt efter att du har gjort en bokning kommer vi att informera dig om Paketresan du vill boka, av någon anledning inte är tillgängligt.
Ett avtal mellan dig och Expedia Travel för din Paketresa kommer att ingås först när du har betalat priset för din bokning och vi har skickat en bokningsbekräftelse till dig.
IV. Priser
Expedia Travel kan komma att ändra priset på din Paketresa efter att vi har skickat din bokningsbekräftelse för att vidarebefordra ändringar i:
 • priset för transport av passagerare, som härrör från kostnaden för bränsle eller andra kraftkällor
 • nivån på skatter eller avgifter som ska betalas för de resetjänster som ingår i din bokning som tas ut av tredje parter (andra än Expedia Travel/tillämpliga Reseleverantörer). Dessa inkluderar turistskatter, landningsskatter eller ombordstignings- eller landstigningsavgifter i hamnar och flygplatser, etc.
 • de växelkurser som är relevanta för Paketresan.
Expedia Travel kommer endast att kunna ändra priset på detta sätt om vi meddelar dig om eventuell prishöjning minst 20 dagar innan ditt Paket startar, tillsammans med en beräkning och en förklaring till denna förändring.
Om vi meddelar dig om en höjning av priset på din Paketresa med mer än 8 % av dess totala pris, kan du:
 • acceptera och betala för prishöjningen
 • avvisa prishöjningen och avboka din Paketresa och få full återbetalning utan att betala några uppsägningsavgifter
 • avvisa prishöjningen, avboka din Paketresa utan att betala några uppsägningsavgifter och ta en alternativ Paketresa om Expedia Travel bestämmer sig för att erbjuda detta.
Om du väljer att ta en alternativ Paketresa kommer vi att informera dig om hur priset på din bokning påverkas. Om den alternativa Paketresan har lägre kvalitet eller kostnad kan du ha rätt till ett prisavdrag i enlighet med punkt VIII i detta Avsnitt 6F (Paketresor). Expedia Travel ger dig en rimlig tidsram för att fatta ditt beslut. Om du inte bekräftar inom denna tid kommer Expedia Travel att skicka en påminnelse till dig om det är rimligt. Därefter har vi rätt att avboka Paketresan och kommer att ge dig en återbetalning.
Om du bestämmer dig för att inte godta prishöjningen utan i stället avboka din Paketresa med full återbetalning, kan du också ha rätt till kompensation i enlighet med punkt VIII i detta Avsnitt 6F (Paketresor).
Du kommer att ha rätt till ett prisavdrag motsvarande eventuell minskning av kostnaderna som beskrivs ovan som inträffar efter att vi har skickat din bokningsbekräftelse men innan din Paketresa startar. Fast i det här fallet kommer Expedia Travel att ha rätt att dra av sina administrativa kostnader för denna process.
Om inget annat anges i din bokningsbekräftelse, inkluderar priserna inte försäkring, flygbolagstjänster, avgifter för extra bagage, transport från flygplatsen till boendet, visum- och vaccinationsavgifter, eventuella personliga utgifter (tvätt, telefon, dryck, rumsservice, dricks etc.) utflykter, användning av sportanläggningar eller andra kostnader.
V. Om du vill avboka eller ändra
Avbokning. Se Avsnitt 5 (Avbokning eller ändring av bokning) för allmän information om hur du avbokar din bokning.
Du kan säga upp ditt Paketavtal innan det börjar. Men Expedia Travel och Reseleverantörer kan debitera dig uppsägningsavgifter för att täcka kostnaderna för redan gjorda researrangemang.
Du kan också avboka ditt Paketavtal innan det börjar, utan att betala några uppsägningsavgifter, i händelse av oundvikliga och extraordinära omständigheter. För att kunna göra det måste dessa omständigheter:
 • inträffa på ditt resmål eller dess omedelbara närhet och
 • avsevärt påverka Paketresans prestanda, eller väsentligt påverka transporten av passagerare till destinationen.
Om du avbokar under denna omständighet kommer Expedia Travel att ge full återbetalning för din Paketresa, men du kommer inte att ha rätt till ersättning eller någon av rättigheterna som anges i punkt VIII i detta Avsnitt 6F (Paketresor).
Om du tillåts, och fortsätter att, avboka endast en del av din Paketresa, kan detta ogiltigförklara Paketresans rättigheter och förmåner och/eller ekonomiskt skydd som beskrivs i dessa Villkor.
Ändring. Se Avsnitt 5 (Avbokning eller ändring av bokning) för allmän information om hur du ändrar din bokning.
Expedia Travel och Reseleverantörer har ingen skyldighet att göra ändringar i din bokning men kan försöka tillgodose dina önskemål. Att kunna göra ändringar beror på tillgänglighet och relevanta Regler och restriktioner, och ofta går det inte att göra ändringar.
Om vi kan hjälpa till med att göra en ändring samtycker du till att betala ändringsadministrationsavgifterna enligt Avsnitt 5 (Avbokning eller ändring av en bokning) plus eventuella avgifter som Reseleverantören tar ut för att göra ändringen. Tänk på att sådana avgifter kan vara betydande. Sådana avgifter tenderar att öka ju närmare avresedatumet som ändringen görs. Till exempel kan vissa delar av Paketresan (till exempel en flygning) medföra en 100 % ändrings- eller avbokningsavgift.
Byte av deltagare. Du kan överföra din Paketresa till en annan person som uppfyller de villkor som gäller för ditt Paketavtal. Du och den som Paketresan överförs till kommer båda att ansvara för:
 • full betalning av eventuellt förfallet saldo och
 • alla andra kostnader, avgifter och debiteringar som följer av överföringen.
Vi kommer att meddela dig om dessa kostnader efter att vi har mottagit din begäran om överföring.
Du måste meddela oss i rimlig tid (minst 7 dagar eller mer innan Paketresans start), så att vi kan göra nödvändiga arrangemang. Expedia Travel kommer att försöka hjälpa till med namnöverföringen. Om Paketresan innehåller ett flyg kan detta behöva avbokas och ombokas (med en avbokningsavgift på 100 %). Detta kommer att vara föremål för det relevanta flygbolagets Regler och restriktioner.
VI. Avbokning och ändringar av Expedia Travel före resan
Avbokning. I sällsynta fall kan Expedia Travel behöva avboka din Paketresa (och förbehåller sig rätten att göra det). Om så är fallet kommer Expedia Travel att meddela dig så snart som möjligt. Om möjligt kan Expedia Travel erbjuda dig en alternativ Paketresa. Om så är fallet kommer Expedia Travel att informera dig om hur priset på din bokning påverkas. Om den alternativa Paketresan har lägre kvalitet eller kostnad kan du ha rätt till ett prisavdrag i enlighet med punkt VIII i detta Avsnitt 6F (Paketresor). Expedia Travel kommer att återbetala alla betalningar du har gjort för din Paketresa, om de inte erbjuder dig en alternativ semester eller om du föredrar en återbetalning.
Om vi avbokar din Paketresa, kan du ha rätt till kompensation i enlighet med punkt VIII i detta Avsnitt 6F (Paketresor). Men om Expedia Travel inte kan tillhandahålla din Paketresa på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter, kommer ingen ersättning att betalas ut till dig.
Ändringar. Arrangemang som utgör din Paketresa kan planeras många månader i förväg. Som ett resultat kan Expedia Travel behöva göra en ändring av din Paketresa (och förbehåller sig rätten att göra det). De flesta ändringar är mindre, men ibland måste Expedia Travel göra en betydande förändring:
 • till huvuddelarna i din paketresa eller
 • om dina speciella krav som de har accepterat inte kan uppfyllas.
Om Expedia Travel måste göra en betydande förändring av din Paketresa kommer vi att meddela dig så snart som rimligen är möjligt. Du kan då:
 • acceptera ändringen
 • avvisa ändringen, avboka din Paketresa och få full återbetalning utan att betala några uppsägningsavgifter
 • avvisa ändringen, avboka din Paketresa utan att betala några uppsägningsavgifter och ta en alternativ Paketresa om Expedia Travel bestämmer sig för att erbjuda detta.
Om du väljer att ta en alternativ Paketresa kommer vi att informera dig om hur priset på din bokning påverkas. Om den alternativa Paketresan har lägre kvalitet eller kostnad kan du ha rätt till ett prisavdrag i enlighet med punkt VIII i detta Avsnitt 6F (Paketresor). Expedia Travel ger dig en rimlig tidsram för att fatta ditt beslut. Om du inte bekräftar inom denna tid kommer Expedia Travel att skicka en påminnelse till dig om det är rimligt. Därefter har vi rätt att avboka Paketresan och kommer att ge dig en återbetalning.
Om du bestämmer dig för att inte godta ändringen utan i stället avbokar din Paketresa med full återbetalning, kan du också ha rätt till kompensation i enlighet med punkt VIII i detta Avsnitt 6F (Paketresor). Men om ändringen beror på oundvikliga och extraordinära omständigheter, kommer ingen ersättning att betalas ut till dig.
Expedia Travel kanske inte ger dig något av ovanstående alternativ om en ändring av din Paketresa är en mindre ändring. Exempel på vad som sannolikt kan anses vara mindre ändringar är en ändring av flygtiden på mindre än 120 minuter tidigare än avgångstiden och mindre än 240 minuter senare än ankomsttiden, ett byte av flygbolag eller flygplan (om det ursprungligen identifierats), en ändring av avgångs- eller destinationsflygplats till en inom samma region, eller en ändring av boende till ett annat av samma eller högre standard på liknande plats etc.
VII. Expedia Travels ansvar för att Paketresans innehåll utförs
Under din semester. Om det uppstår ett problem med utförandet av innehållet i din Paketresa, meddela omedelbart den relevanta Reseleverantören (som leverantören av boendet) och oss (genom att använda kontaktuppgifterna i Avsnitt 14 (Kontakta oss och klagomål)).
Expedia Travel kommer att utan skäligt dröjsmål tillhandahålla lämplig hjälp om du har problem. I synnerhet kommer Expedia Travel att tillhandahålla lämplig information om sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulär hjälp. Expedia Travel kommer att hjälpa dig att ha kommunikation på distans och att hitta alternativa researrangemang. Expedia Travel tar inte betalt för denna hjälp, men de förbehåller sig rätten att ta ut en rimlig avgift om problemet har orsakats avsiktligt av dig eller genom din vårdslöshet.
Meddela oss omedelbart om eventuella misslyckanden eller felaktigt utförande av de Resetjänster som utgör din Paketresa. Detta ger Expedia Travel möjlighet att lösa sådana problem under din semester. Expedia Travel har ingen skyldighet att åtgärda något sådant problem om det är omöjligt eller medför oproportionerliga kostnader, om liknande innehåll saknas eller om de berörda Resetjänsternas värde skiljer sig åt. Om så är fallet kommer du att kunna begära ett prisavdrag eller kompensation i enlighet med punkt VIII i detta Avsnitt 6F (Paketresor).
Om en betydande del av de Resetjänster som ingår i ditt Paketavtal inte kan tillhandahållas under utförandet av innehållet i din Paketresa, kommer Expedia Travel att erbjuda lämpliga alternativa arrangemang för att din Paketresa ska fortsätta, utan extra kostnad. Om sådana alternativa arrangemang är av lägre kvalitet än vad som anges i Paketavtalet, kommer du att ha rätt till ett prisavdrag i enlighet med punkt VIII i detta Avsnitt 6F (Paketresor). Du får endast avvisa de alternativa arrangemang som erbjuds dig om de inte är jämförbara med vad som överenskommits i ditt Paketavtal eller om prissänkningen är otillräcklig. Om du avvisar de alternativa arrangemangen (om du har rätt att göra det), eller om Expedia Travel inte kan erbjuda dem, kan du om så är tillämpligt, ha rätt till ett prisavdrag och/eller kompensation i enlighet med punkt IXVIII detta Avsnitt 6F (Paketresor) utan att säga upp Paketavtalet.
När innehållet i din Paketresa utförs:
 • om någon underlåtenhet att utföra, eller felaktigt utförande, av de Resetjänster som utgör din Paketresa väsentligt påverkar paketresans prestanda och
 • Expedia Travel har underlåtit att avhjälpa ett sådant fel inom en rimlig tidsperiod,
kan du välja att fortsätta med din Paketresa eller avboka ditt Paketavtal utan att betala avbokningsavgifter. Om du bestämmer dig för att avboka och om din Paketresa inkluderade transport av passagerare till destinationen, kommer Expedia Travel att utan skäligt dröjsmål tillhandahålla transport för dig med motsvarande transportmedel tillbaka till din avreseort, utan extra kostnad. Du kan, om så är tillämpligt, ha rätt till ett prisavdrag och/eller kompensation i enlighet med punkt VIII i detta Avsnitt 6F (Paketresor).
Om Expedia Travel på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter inte kan säkerställa transport till din avreseort (enligt överenskommelsen i ditt Paketavtal), kommer de att stå för kostnaden för nödvändigt boende, om möjligt av motsvarande kategori, under högst tre nätter per passagerare. Denna begränsning kanske inte gäller under vissa omständigheter för vissa grupper av människor såsom personer med nedsatt rörlighet och alla som åtföljer dem, gravida kvinnor och ensamresande minderåriga, såväl som personer i behov av specifik medicinsk hjälp (förutsatt att vi hade underrättats om deras särskilda behov minst 48 timmar innan Paketresans början).
Efter din semester. Om ditt klagomål inte löses lokalt, kontakta oss (genom att använda kontaktuppgifterna i Avsnitt 14 (Kontakta oss och klagomål)).
VIII. Expedia Travels skyldighet att erbjuda reducerat pris och/eller ersättning för skador
Du kommer att vara berättigad till ett lämpligt prisavdrag från Expedia Travel för varje period under vilken utförandet av de Resetjänster som utgör din Paketresa misslyckas eller utförs på ett felaktigt sätt, såvida inte ett sådant misslyckande kan hänföras till dig.
Du kommer att vara berättigad att erhålla en lämplig ersättning från Expedia Travel för eventuell skada du lider som ett resultat av att utförandet av de Resetjänster som utgör din Paketresa misslyckas eller utförs på ett felaktigt sätt, utom när detta är:
 • hänförligt till dig
 • hänförligt till en tredje part som inte är kopplad till tillhandahållandet av de Resetjänster s om ingår i Paketavtalet och är oförutsägbart eller oundvikligt eller
 • på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter.
I den mån internationella konventioner begränsar omfattningen av eller villkoren under vilka ersättning ska betalas av Reseleverantörer som utför en resetjänst som ingår i din Paketresa, ska samma begränsningar och villkor gälla för Expedia Travel. Samma begränsningar och villkor kommer att gälla för Expedia Travel på samma sätt som om sådana begränsningar gällde direkt för Expedia Travel. Dessa internationella konventioner inkluderar:
– Montrealkonventionen i fråga om flygresor (och alla tidigare relaterade konventioner)
- Atenkonventionen i fråga om resor till sjöss
- Bernkonventionen i fråga om resor på järnväg (konventionen om internationell järnvägstransport, Convention concerning International Carriage by Rail, COTIF, av den 9 maj 1980)
- Genèvekonventionen i fråga om resor på väg
– Pariskonventionen i fråga om tillhandahållande av boende.
Expedia Travel kommer att tillämpa alla begränsningar av ersättning som ingår i dessa konventioner och alla andra internationella konventioner som styr de researrangemang som utgör Paketresan.
Förutom när Expedia Travel är ansvarigt enligt beskrivningen i detta Avsnitt 6F (Paketresor), kommer Expedia Travels ansvar också att begränsas i enlighet med tillämpliga Regler och restriktioner avseende transportelementet i din Paketresa och på ett identiskt sätt som om sådana begränsningar gällde direkt för Expedia Travel.
Expedia Travels ersättningsskyldighet gentemot dig i samband med din Paketresa kommer att begränsas till högst tre gånger kostnaden för din Paketresa, förutom i fall som involverar dödsfall, personskada eller skada som orsakats avsiktligt eller av oaktsamhet.
Om du beviljas ersättning eller prisavdrag av en annan part i samband med samma ärende, för vilket du begär ersättning eller prisavdrag från Expedia Travel, kan Expedia Travel dra av den ersättning eller det prisavdrag som du får från den andra parten, från den som betalas av Expedia Travel.
Förutom vad som anges ovan, tar Expedia Travel inget ansvar för några anspråk, förluster, utgifter, skador eller ansvar för din Paketresa, förutom i fall som involverar dödsfall eller personskada som Expedia Travel har orsakat genom vårdslöshet.
BILAGA 1 - STANDARDINFORMATIONSFORMULÄR FÖR PAKETRESOR
Viktig information om dina rättigheter för Paketresor
Under vissa omständigheter kan en Paketresa formas som ett resultat av Resetjänster du bestämmer dig för att boka, där Expedia Travel är arrangör av Paketresan. Om denna situation uppstår kommer du att bli ombedd att läsa nedanstående viktiga information.
Kombinationen av resetjänster som erbjuds dig är en Paketresa i den mening som avses i Direktiv (EU) 2015/2302.
Du kommer därför att omfattas av alla EU-rättigheter som gäller för Paketresor. Expedia Travel är fullt ansvarigt för att Paketresan som helhet kommer att genomföras på rätt sätt.
Dessutom har Expedia Travel, i enlighet med lagen, skydd för att ersätta dina betalningar och, om transport ingår i Paketresan, garantera din hemresa i händelse av konkurs.
Viktiga rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302
— Resenärer kommer att få all viktig information om Paketresan innan paketreseavtalet ingås.
— Det finns alltid minst en näringsidkare som är ansvarig för att alla resetjänster som ingår i avtalet utförs på ett korrekt sätt.
— Resenärer får ett nödtelefonnummer eller uppgifter om en kontaktpunkt där de kan komma i kontakt med arrangören eller resebyrån.
— Resenärer kan överföra Paketresan till en annan person, med rimligt varsel och eventuellt mot ytterligare kostnader.
— Priset på Paketresan får endast höjas om specifika kostnader ökar (till exempel bränslepriser), och om det uttryckligen anges i avtalet, och i alla händelser senast 20 dagar innan Paketresans början. Om prishöjningen överstiger 8 % av Paketresepriset kan resenären säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller sig rätten till prishöjning har resenären rätt till prisavdrag om det sker en minskning av de aktuella kostnaderna.
— Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala någon uppsägningsavgift och få full återbetalning av alla betalningar om någon av de väsentliga delarna av Paketresan, förutom priset, ändras väsentligt. Om näringsidkaren som är ansvarig för Paketresan avbokar Paketresan före Paketresans start, har resenärerna rätt till återbetalning och kompensation där så är lämpligt.
— Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala någon uppsägningsavgift före Paketresans start i händelse av exceptionella omständigheter, till exempel om det finns allvarliga säkerhetsproblem på destinationen som sannolikt kommer att påverka Paketresan.
— Dessutom kan resenärer när som helst innan Paketresans början säga upp avtalet mot en lämplig och motiverad uppsägningsavgift.
— Om väsentliga delar av Paketresan efter Paketresans start inte kan tillhandahållas enligt överenskommelse, måste lämpliga alternativa arrangemang erbjudas resenären utan extra kostnad. Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala någon uppsägningsavgift, om tjänsterna inte utförs i enlighet med avtalet och detta väsentligt påverkar Paketresans prestanda och arrangören misslyckas med att åtgärda problemet.
— Resenärer har även rätt till prisavdrag och/eller ersättning för skador om resetjänsterna inte utförs eller utförs felaktigt.
— Arrangören måste ge assistans om resenären är i svårigheter.
— Om arrangören hamnar på obestånd kommer betalningarna att återbetalas. Om arrangören hamnar på obestånd efter paketresans början och om transport ingår i paketresan, säkras resenärernas hemtransport. Expedia Travel har tecknat skydd vid obestånd hos Liberty Mutual Insurance Europe SE(5-7 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Luxembourg). Resenärer får kontakta denna enhet (Tel: +31 103120666, E-post: ippclaims@nl.sedgwick.com). Resenärer får kontakta denna enhet (Tel: +31 103120666, E-post: ippclaims@nl.sedgwick.com) om tjänster inte tillhandahålls till följd av Expedia Travel:s obestånd.
– Direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i nationell rätt finns här och här.
BILAGA 2
Sammanlänkade researrangemang enligt Paketreselagen
— Viktig information om sammanlänkade researrangemang
Under vissa omständigheter, kan ett sammanlänkat researrangemang formas som ett resultat av de Resetjänster du bestämmer dig för att boka. Om denna situation uppstår kommer du att bli ombedd att läsa nedanstående viktiga information.
– Om du, efter att ha valt och betalat för en resetjänst, bokar ytterligare resetjänster för din resa eller semester via vår Tjänst, kommer du INTE att dra nytta av de rättigheter som gäller för Paketresor enligt Direktiv (EU) 2015/2302.
— Därför kommer vi inte att ansvara för att de enskilda resetjänsterna utförs korrekt. Om problem uppstår ska du kontakta den relevanta tjänsteleverantören. Men om du bokar och betalar för ytterligare resetjänster under samma besök på vår Tjänst, kommer resetjänsterna att bli en del av ett sammanlänkat researrangemang. I detta fall har vi, enligt krav från EU-lagstiftning, tecknat en försäkring för att kunna återbetala de betalningar du gjort till oss för tjänster som inte har genomförts på grund av vår insolvens. Observera att detta skydd inte ger någon återbetalning i händelse av insolvens hos den relevanta Reseleverantören.
— Mer information om skydd vid obestånd:
Vi har tecknat skydd vid obestånd hos Liberty Mutual Insurance Europe SE (5-7 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Luxembourg).
Resenärer får kontakta denna enhet (Tel: +31 103120666, E-post: ippclaims@nl.sedgwick.com) om resetjänsterna inte tillhandahålls till följd av vårt obestånd.
Anmärkning: Detta skydd vid obestånd gäller inte avtal med andra parter än oss, som kan fullgöras trots vårt obestånd.
– Direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i nationell rätt finns här och här.
Avsnitt 7 Internationella resor
Internationella resor
Även om de flesta resor sker utan incidenter, kan resor till vissa destinationer innebära större risker än andra. Du måste granska alla resevarningar/råd etc. utfärdade av relevanta myndigheter innan du bokar internationella resor. Du bör också övervaka sådana resevarningar/-råd under resan och före din återresa för att undvika och minimera eventuella störningar.
Du kan hitta reseråd och information om restriktioner, inresekrav och risknivån i samband med resor till särskilda internationella destinationer här. Du måste själv ta reda på och följa alla tillämpliga råd, restriktioner och inresekrav.
Hälsa
Du måste kontrollera vilka inokulationer/vaccinationer som rekommenderas eftersom detta när som helst kan ändras. Du bör rådfråga din läkare före din avresa. Du ansvarar för att du:
 • uppfyller alla hälsokrav för inresa
 • får de inokulationer/vaccinationer som är relevanta eller krävs
 • tar alla rekommenderade mediciner och
 • följer alla medicinska råd i samband med din resa.
Medicinsk rådgivning online för resenärer finns här. Kontakta din läkare för annan medicinsk rådgivning angående din resa.
Pass och visum
Du måste be den relevanta ambassaden eller konsulatet om pass- och visuminformation. Kraven kan ändras så sök efter uppdaterad information före bokning och avresa och ge tillräckligt med tid för alla relevanta ansökningar.
Vår Företagsgrupp är inte ansvarig om du nekas ombordstigning på ett flyg eller ett kryssningsfartyg (om tillämpligt) eller inresa i något land på grund av ditt beteende, inklusive din underlåtenhet att medföra de korrekta och adekvata resedokument som krävs av en Reseleverantör, myndighet eller ett land (inklusive länder du passerar igenom). Detta inkluderar alla stopp som görs av ett flygplan eller ett kryssningsfartyg (om tillämpligt), även om du inte lämnar flygplanet, flygplatsen eller kryssningsfartyget.
Pass: Du måste ha ett pass som är giltigt i utfärdandelandet för alla semestrar som erbjuds via vår Tjänst.
Vissa utomeuropeiska länder har som immigrationskrav att ditt pass är giltigt under en minsta period efter att du har kommit in i det landet, vanligtvis 6 månader. Om ditt pass är inne på sitt sista giltighetsår måste du bekräfta destinationens krav innan du gör slutliga resplaner.
Namnet på passet måste överensstämma med namnet på biljetten, annars kanske du inte kan resa och försäkringen kan vara ogiltig. Om någon medlem av ditt resesällskap, efter att ha bokat en Resetjänst men före avresan, ändrar sitt namn (till exempel som ett resultat av att ha gift sig etc.) måste du meddela oss.
Besök denna sida för mer information angående pass.
Visum: För information om visumkrav, rekommenderas du att kontakta ambassaden eller konsulatet i det land du planerar att besöka, samt ambassaden eller konsulatet i det land du vill återvända till, om du inte är medborgare i det landet.
Vissa regeringar kräver att flygbolag tillhandahåller personuppgifter om alla resenärer på deras flygplan. Uppgifterna kommer att samlas in antingen på flygplatsen när du checkar in eller i vissa fall när du gör din bokning. Kontakta det relevanta flygbolaget du reser med om du har några frågor om detta.
Vår Företagsgrupp utfäster eller garanterar inte att resor till internationella resmål är tillrådliga eller riskfria och kommer inte att vara ersättningsskyldiga för skador eller förluster som kan följa av att resa till sådana destinationer.
Avsnitt 8 Ansvar
Ansvar för Resetjänsterna
Reseleverantörerna gör Resetjänsterna tillgängliga för dig.
Om Reseleverantören är Expedia Travel, kommer, i den utsträckning lagen medger och med förbehåll för undantagen och begränsningarna i dessa Villkor eller relevanta Regler och restriktioner, Expedia Travel endast att vara ansvarigt gentemot dig för direkta skador som var:
 • rimligt förutsebara av både dig och Expedia Travel
 • faktiskt lidits eller åsamkats dig
 • är direkt hänförliga till handlingar som Expedia Travel utfört när de tillhandahållit Resetjänsterna
och i händelse av något ansvar för Expedia Travel med avseende på Resetjänsterna, kommer sådant ansvar inte att överstiga, totalt, det belopp som du betalat till Expedia Travel för Resetjänsten i fråga.
Andra Reseleverantörers ansvar gentemot dig kommer att vara enligt relevanta Regler och restriktioner.
Vårt ansvar
Vi äger och driver vår Tjänst och Reseleverantörerna tillhandahåller Resetjänsterna till dig.
I den maximala utsträckning som lagen medger, kommer vi och våra Partner inte att hållas ansvariga för:
 • några Resetjänster som Reseleverantörerna gör tillgängliga för dig
 • för handlingar, fel, utelämnanden, utfästelser, garantier eller försumlighet från sådana Reseleverantörer
 • för eventuella personskador, dödsfall, egendomsskador eller andra skador eller kostnader som härrör från ovanstående.
Reseleverantörerna förser oss med information som beskriver Resetjänsterna. Denna information inkluderar detaljer om Resetjänsterna, foton, priser och relevanta Regler och restriktioner etc. Vi visar denna information via vår tjänst. Reseleverantörerna ansvarar för att sådan information är korrekt, fullständig och uppdaterad. Vår Företagsgrupp och våra Partner är inte ansvariga för några felaktigheter i sådan information, såvida inte och endast om vi direkt orsakade sådana felaktigheter (och detta inkluderar också boendets betyg som endast är avsedda som vägledning och kanske inte är ett officiellt betyg). Vår Företagsgrupp och våra Partner lämnar inga garantier om tillgängligheten för specifika Resetjänster.
Foton och illustrationer på vår Tjänst tillhandahålls endast som en guide för att visa dig nivån och typen av boende.
I den maximala utsträckning som lagen medger, förutom vad som uttryckligen anges i dessa Villkor:
 • tillhandahålls all information, programvara eller Resetjänster som visas genom vår Tjänst utan några garantier eller villkor av något slag. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, alla underförstådda garantier och villkor för tillfredsställande kvalitet, säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, äganderätt eller icke-intrång
 • vår Företagsgrupp och våra Partner frånsäger sig alla sådana garantier och villkor.
Visningen av Resetjänster via vår Tjänst innebär inte att vår Företagsgrupp eller våra Partner stödjer eller rekommenderar sådana Resetjänster. Vår Företagsgrupp och våra Partner frånsäger sig, i den maximala utsträckning som lagen medger, alla garantier och villkor om att vår Tjänst, dess servrar eller e-postmeddelanden som skickas från oss eller våra Partner är fria från virus eller andra skadliga komponenter.
I den maximala utsträckning som medges enligt lag och med förbehåll för begränsningarna i dessa Villkor, kommer varken vår Företagsgrupp eller våra Partner att hållas ansvariga för några direkta, indirekta, bestraffande, speciella, tillfälliga förluster eller följdförluster eller skador som härrör från:
 • Resetjänsterna
 • användningen av vår Tjänst
 • någon försening eller oförmåga att använda vår Tjänst
 • din användning av länkar från vår Tjänst
oavsett om baserat på vårdslöshet, kontrakt, skadeståndsgrundande handling, strikt ansvar, konsumentskyddslagstiftning eller på något annat, och även om vår Företagsgrupp och våra Partner har informerats om möjligheten av sådana skador.
När det gäller ansvar för våra skyldigheter enligt dessa Villkor, eller om vi befinns vara ansvariga för någon förlust eller skada enligt dessa Villkor, kommer vi, i den maximala utsträckning som lagen medger, endast vara ansvariga gentemot dig för direkta skador som var:
 • rimligt förutsebara av både dig och oss
 • faktiskt lidits eller åsamkats dig
 • direkt hänförliga till våra handlingar
och om sådant ansvar vilar på oss kommer sådant ansvar under inga omständigheter att överstiga, totalt sett, det högsta av (a) den kostnad som du betalat för de aktuella Resetjänsterna eller (b) ett hundra dollar (100 USD) eller motsvarande i lokal valuta.
Denna ansvarsbegränsning speglar riskfördelningen mellan dig och oss. De begränsningar som anges i detta Avsnitt ska bestå och gälla även om en begränsad hjälp som anges i dessa Villkor inte anses ha uppfyllt sitt grundläggande syfte. De ansvarsbegränsningar som anges i dessa Villkor ska vår Företagsgrupp och våra Partner kunna tillgodoräkna sig.
Varje fall av force majeure, inklusive avbrott i kommunikationsmedel eller en strejk (på flygbolag, boenden eller bland flygledare, beroende på vad som är tillämpligt), kommer att leda till att skyldigheterna i dessa Villkor som påverkas av force majeure-händelsen upphävs. I ett sådant fall kommer den part som berörs av force majeure-händelsen inte att vara ansvarig till följd av oförmågan att uppfylla sådana skyldigheter.
Konsumenter har vissa lagstadgade rättigheter. Undantagen och begränsningarna i dessa Villkor gäller endast i den utsträckning som lagen medger. Ingenting i dessa Villkor ska anses begränsa eller utesluta vårt ansvar för bedrägeri, personskada eller dödsfall (som en följd av våra handlingar eller underlåtenheter).
Ersättning
Du samtycker till att försvara och gottgöra vår Företagsgrupp och våra Partner och deras tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och representanter och att hålla dem skadeslösa från och mot alla krav, rättsgrunder, anspråk, återkrav, förluster, skadestånd, böter, viten eller andra kostnader eller utgifter av vilket slag som helst (”Förluster”), däribland men inte begränsat till, rimliga ombudsarvoden och redovisningskostnader som krävs av tredje parter till följd av:
 • ditt brott mot dessa Villkor eller de dokument som hänvisas till i dem
 • din överträdelse av någon lag eller inkräktande på en tredje parts rättigheter
 • din användning av vår Tjänst
i den mån sådana Förluster inte direkt orsakas av vår Företagsgrupps eller (i tillämpliga fall) våra Partners handlingar.
Avsnitt 9 Recensioner, kommentarer och foton
Genom att skicka innehåll till vår Tjänst via e-post, inlägg eller på annat sätt, inklusive eventuella recensioner av boenden, foton, videor, frågor, kommentarer, förslag, idéer eller liknande som ingår i något du skickar in (sammantaget ”Bidrag”) bekräftar du:
 • att alla Bidrag du skickar in är ditt verk i original och att du har och kommer att behålla alla rättigheter som krävs för att tillåta oss att använda Bidraget enligt dessa Villkor och
 • att du ger vår Företagsgrupp och våra Partner enligt som lagen medger, en icke-exklusiv, royaltyfri, evig, överlåtbar, oåterkallelig och helt underlicensierbar genom flera nivåer rätt att använda, reproducera, modifiera, anpassa, översätta, distribuera, publicera, skapa härledda verk från och offentligt visa och framföra sådana Bidrag över hela världen i alla media, nu kända eller senare utarbetade.
Du bekräftar och samtycker också till att vår Företagsgrupp och våra Partner kan välja att använda namnet som du skickar med sådant Bidrag för att tillskriva dina Bidrag till dig (till exempel lista ditt förnamn och hemort i en recension som du skickar in) efter vårt gottfinnande i ett icke identifierbart format. Sådana Bidrag kan också delas med Reseleverantörerna.
Du ger också vår Företagsgrupp rätten att vidta rättsliga åtgärder mot personer eller enheter som bryter mot dina eller vår Företagsgrupps rättigheter i Bidragen.
Bidrag är icke-konfidentiella och icke-proprietära.
Om möjligt avsäger du dig uttryckligen all ”ideell upphovsrätt” (inklusive rättigheter till tillskrivning eller integritet) som kan finnas i dina Bidrag. Du instämmer i att du inte har några invändningar mot publicering, användning, modifiering, radering eller utnyttjande av dina Bidrag av vår Företagsgrupp, våra Partner eller någon av våra andra licenstagare.
Du är fullt ansvarig för innehållet i dina Bidrag. Du får inte lägga upp eller överföra till eller från vår Tjänst och samtycker till att alla Bidrag du skickar in inte innehåller något innehåll som:
 • är olagligt, hotfullt, förtalande, ärekränkande, obscent, pornografiskt eller skulle bryta mot publicitets- eller integritetsrättigheter eller någon lag
 • är kommersiellt (be om donationer, annonsera eller marknadsföra varor eller tjänster, etc.)
 • gör intrång på, förskingrar eller kränker någon tredje parts upphovsrätt, varumärke, patent eller annan äganderätt
 • är stötande i förhållande till allmänt intresse, allmän moral, allmän ordning, allmän säkerhet eller nationell enhet.
Du kommer att vara ensam ansvarig för eventuella skadestånd som härrör från att du in följt ovanstående regler eller någon annan skada som härrör från att du lagt upp ditt Bidrag på vår Tjänst.
Vi kan utöva våra rättigheter (till exempel: att använda, publicera, visa, radera etc.) för alla Bidrag utan att meddela dig.
Om du skickar in mer än en recension för samma boende är endast ditt senaste Bidrag kvalificerat för användning.
Alla Bidrag omfattas av våra Riktlinjer för inskickat innehåll och foton.
Vi hävdar inget ägande, stöd eller koppling till något av dina Bidrag.
Avsnitt 10 Policy och meddelanden om immateriell egendom
Upphovsrätts- och varumärkesmeddelanden
Allt innehåll i vår tjänst är ©2023, ett företag i Expedia Group. Alla rättigheter förbehållna. MrJet är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Expedia, Inc. Andra logotyper och produkt- och företagsnamn som nämns häri kan vara varumärken som tillhör deras respektive ägare. Vi ansvarar inte för innehåll på webbplatser som drivs av andra än oss.
Google® Translate-verktyget görs tillgängligt via vår Tjänst för att du ska kunna översätta innehåll, till exempel användargenererade recensioner. Google® Translate-verktyget använder en automatiserad process för att översätta text och detta kan leda till felaktigheter. Din användning av Google® Translate-verktyget sker helt på din egen risk. Vi ger inga löften, försäkringar eller garantier om riktigheten eller fullständigheten av översättningarna som tillhandahålls av Google® Translate.
Vår Tjänst kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av andra än oss. Sådana länkar tillhandahålls bara som referens. Vi kontrollerar inte sådana webbplatser och är inte ansvariga för deras innehåll eller din användning av dem. Att vi inkluderar sådana länkar innebär inte att vi rekommenderar materialet på sådana webbplatser eller har någon koppling till deras operatörer.
Om du är medveten om ett intrång på vårt varumärke, skulle vi uppskatta om du meddelar oss genom att maila oss på TrademarkComplaints@expediagroup.com. Vi hanterar endast meddelanden om varumärkesintrång på den här e-postadressen.
Policy för intrång i immateriella rättigheter och klagomål
Vi respekterar andras immateriella rättigheter och förväntar oss att våra leverantörer, partner och användare (kollektivt ”Användare”) gör detsamma. Vår policy är att förbjuda Användare att publicera material som gör intrång på andras upphovsrätt, varumärkesrättigheter eller andra immateriella rättigheter, och i förekommande fall kommer vi att avsluta kontot för Användare som gör upprepade intrång. Kraven och instruktionerna för att lämna in klagomål om upphovsrätt och varumärken finns i ”Anmälan om intrång på immateriella rättigheter och blanketter för detta” som finns här.
Meddelanden om patent
Ett eller flera patent som ägs av oss eller vår Företagsgrupp kan gälla för vår Tjänst och för de funktioner och tjänster som är tillgängliga via vår Tjänst. Delar av vår Tjänst drivs på licens under ett eller flera patent. Andra patent inväntar godkännande.
Avsnitt 11 Tillgänglig programvara på vår Tjänst
Programvara
All programvara som görs tillgänglig för nedladdning från vår Tjänst eller en mobilappbutik (”Programvara”), är upphovsrättsskyddat verk som tillhör vår Företagsgrupp eller våra respektive leverantörer. Din användning av Programvaran styrs av villkoren i licensavtalet för slutanvändare (om sådant finns) som medföljer eller ingår i Programvaran (”Licensavtal”). Du måste godkänna Licensavtalet innan du installerar, laddar ner eller använder någon Programvara.
För Programvara som inte åtföljs av ett Licensavtal ger vi dig en begränsad, personlig, icke-exklusiv, icke-överlåtbar och icke-underlicensierbar licens för att ladda ner, installera och använda Programvaran för att använda vår Tjänst i enlighet med dessa Villkor, men inte för något annat ändamål. Programvara tillhandahålls dig utan avgifter eller kostnader.
All Programvara (såsom all HTML-kod och Active X-kontroller etc.) som finns på vår Tjänst ägs av vår Företagsgrupp, våra Partner eller våra respektive leverantörer. All Programvara är skyddad av upphovsrättslagar och internationella fördragsbestämmelser. Reproduktion eller omdistribution av Programvaran är förbjuden enligt lag och kan leda till allvarliga civil- och straffrättsliga påföljder. Den som bryter mot detta kommer att åtalas.
Utan att begränsa det som anges ovan, är kopiering eller reproduktion av Programvaran till någon annan server eller plats för vidare reproduktion eller omdistribution uttryckligen förbjuden. Om Programvaran alls garanteras är detta enbart i enlighet med villkoren i Licensavtalet.
Villkor för kartor
Din användning av kartor som är tillgängliga på vår Tjänst regleras av Googles användarvillkor, Googles policy för acceptabel användning, Googles juridiska meddelanden och Googles sekretessmeddelande och Microsofts användarvillkor och Microsofts sekretessmeddelande. Google och Microsoft förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina användarvillkor och sekretessmeddelanden, enligt deras eget gottfinnande.
OpenStreetMap geodata som används vid kartläggning är © OpenStreetMap-bidragsgivare och tillgänglig underOpen Database License (ODbL).
Avsnitt 12 Din integritet och personuppgifter
Vi har åtagit oss att skydda integriteten, konfidentialiteten och säkerheten för personuppgifter som anförtros oss.
Läs vårt aktuella Sekretessmeddelande, som också reglerar din användning av vår Tjänst och som är införlivad genom referens i dessa Villkor, för att förstå vår praxis.
Avsnitt 13 Bonusprogram
Vi har ett gratis lojalitetsprogram tillgängligt för våra resenärer. För mer information om vårt program och dess fördelar, se våra aktuella villkor. Dessa införlivas genom referens i dessa Villkor.
Avsnitt 14 Kontakta oss och klagomål
Support till Resenärer och hantering av klagomål
Vi finns här för att hjälpa dig med alla frågor eller klagomål du har i samband med din bokning.
För att få svar på vanliga frågor, eller för att kontakta oss via vår chattfunktion, besök vår supportsidahär.
Om det uppstår ett problem med din bokade Resetjänst, om du framför ett klagomål eller har rätt till ersättning från Reseleverantören, kommer vi att hjälpa dig och Reseleverantören att försöka lösa problemet.
Ta upp eventuella problem som du upplever med din bokade Resetjänst med oss, eller den relevanta Reseleverantören, före eller under din resa där så är möjligt. Detta kommer att göra det möjligt för oss att försöka lösa problemet så snart som möjligt och begränsa eventuell skada som du drabbats av. Om du inte tar upp ett problem före eller under din resa, där detta skulle ha varit möjligt, kan detta beröva oss och Reseleverantören möjligheten att undersöka och åtgärda ditt problem medan du är borta. Detta kan påverka dina rättigheter enligt dessa Villkor, inklusive att reducera eventuell ersättning till noll.
Om du inte kan ta upp ett problem med din bokade Resetjänst före eller under din resa (till exempel om problemet uppstod på återresan), ber vi dig ta upp det med oss eller med relevant Reseleverantör så snart som möjligt efter din resa. Vi vill helst att du tar upp eventuella klagomål inom 30 dagar efter hemkomsten.
Klagomål på papper ska skickas till antingen:
• den Reseleverantör som tillhandahåller Resetjänsten, på den adress som anges på den sida där du skriver under din bokning eller
• till oss på adressen nedan:
Expedia, Inc.
1111 Expedia Group Way West
Seattle WA 98119
USA
(med kopia till: support@chat.mrjet.se)
Telefonnummer till kundsupport: 077 575 74 33 (lokalsamtalstaxa) 00 46 77 575 74 33 (från utlandet)
Europeiska kommissionens onlineplattform för tvistlösning
Europeiska kommissionens onlineplattform för tvistlösning finns på http://ec.europa.eu/odr
Otillåtet innehåll och säkerhetsfrågor
Om du misstänker att innehåll på vår Tjänst kan vara otillåtet ber vi dig att skicka ett e-postmeddelande till eunotifications@expedia.com där du förklarar, så detaljerat som möjligt, varför du anser att innehållet är otillåtet. Ange även webbadressen till sidan så att vi kan identifiera innehållet.
Avsnitt 15 Allmänt
Tillämplig lag och jurisdiktion
Dessa villkor regleras av svensk lag. Du samtycker till att den exklusiva jurisdiktionen och platsen ska vara domstolarna i Sverige för alla tvister som härrör från eller har samband med vår Tjänst eller dessa Villkor. Användning av vår Tjänst är inte tillåten i någon jurisdiktion där inte alla bestämmelser i dessa Villkor äger laga kraft, inbegripet och utan begränsning, detta avsnitt.
Försäkring
Om inget annat anges inkluderar inte de visade priserna någon reseförsäkring. Du rekommenderas att teckna en försäkring som täcker konsekvenserna av vissa fall av avbokning och vissa risker (såsom kostnaden för hemtransport vid olycka eller sjukdom). Du ansvarar för att alla tecknade försäkringar täcker dina behov. Du kan visas vissa reseförsäkringsprodukter. Om så är fallet kommer information om försäkringsbolaget, relevant viktig information och försäkringsvillkor att visas på vår Tjänst.
Underlåtenhet att åberopa
Vår underlåtenhet eller vårt dröjsmål med att verkställa någon bestämmelse i dessa Villkor innebär inte att vi avstår från vår rätt att verkställa densamma eller någon annan bestämmelse i dessa Villkor i framtiden.
Ej verkställbara bestämmelser
Om någon bestämmelse (eller delbestämmelse) i dessa Villkor av en domstol eller annan myndighet med behörig jurisdiktion befinns vara ogiltig, olaglig eller omöjlig att verkställa, ska den bestämmelsen (eller delbestämmelsen) om så krävs, inte anses utgöra en del av dessa Villkor. I ett sådant fall ska de andra bestämmelsernas giltighet och verkställbarhet inte påverkas.
Hela avtalet
Dessa Villkor utgör hela avtalet mellan dig och oss med avseende på vår Tjänst. De ersätter all tidigare eller samtidig kommunikation (oavsett om den är elektronisk, muntlig eller skriftlig) mellan dig och oss om vår Tjänst.
Överlåtelse
Vi får, men du får inte, överlåta, lägga ut på underleverantörer eller delegera rättigheter, plikter eller skyldigheter enligt dessa Villkor.
Tredje parts rättigheter
Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa Villkor, har vi inte för avsikt att någon del av dessa Villkor ska vara verkställbar av någon person som inte är en part i dessa Villkor. Ingen tredje parts samtycke ska krävas för att avstå från, ändra eller säga upp någon del av dessa Villkor. Dessa Villkor ger inte upphov till några rättigheter, enligt tillämpliga lagar eller förordningar, för tredje parter att genomdriva någon del av dessa Villkor.
Åläggandens fortsatta giltighet
Varje bestämmelse i dessa Villkor, som uttryckligen, eller till sin natur, ålägger skyldigheter efter utgången eller uppsägningen av dessa Villkor, ska fortsätta gälla efter en sådan utgång eller uppsägning.
Avsnitt 16 Registreringar
Skatteregistrering i staten New York
New Yorks försäljningsskatter och New York Citys beläggningsskatter, i förekommande fall, ska betalas för din vistelse på boendet. För bokningar av Betala nu-vistelser är Travelscape, LLC:s registreringsnummer för försäljningsskatt i New York 880392667 och dess registreringsnummer för beläggningsskatt för hotellrum i New York City är 033960.
Klicka nedan för mer information: